Розділи

загрузка...
5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти; Інвестування - Пересада А.А.

5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

Для визначення кошторисної вартості реальних інвестиційних об’єктів (підприємств, їх черг, пускових комплексів, кварталів забудови, окремих складних будівель і споруд, які виділені у самостійні будови) складаються такі кошторисні документи: у складі проекту (на перший стадії проектування) — локальні та об’єктні кошторисні розрахунки; кошториси на проектно-дослідницькі роботи; зведений кошторисний розрахунок; зведений, об’єктний і локальні ресурсні кошториси; відомість витрат; відомість базисної кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу; відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони довкілля.

У 1998 р. нормативна база для розробки проектно-кошторисної документації складалася з:

Для перерахунку зведених кошторисів у ціни поточного року встановлені підвищуючі індекси і коефіцієнти:

Уся ця нормативна база використовується для складання локальних та об’єктивних кошторисних розрахунків у цінах 1997 р. та зведеного кошторису (див. додаток до розділу).

Зведений кошторис складається з двох частин:

Згідно із законодавством України до договірної ціни і в розрахунки за виконані роботи (ф. № КБ-3, № КБ-2 в) включаються такі податки і збори:

Збори на обов’язкове соціальне страхування і державне пенсійне страхування передбачаються в складі поточних витрат.

Згідно з ДБН IV-16-96 базисна кошторисна вартість будівництва — це частка розрахункової кошторисної вартості, що визначається кошторисними документами, складеними проектною організацією в цінах 1997 р., з урахуванням ринкових умов, які склалися на 1 січня того року, в якому передбачається будівництво, на підставі кошторисних нормативів і нормативних актів відповідно до чинного законодавства.

Договірні ціни враховують усі витрати підрядної організації та замовника і обумовлюються при укладанні договорів, прогнозуванні вартості підрядних робіт, розрахунках між замовником і підрядником (субпідрядником) за виконані роботи. Узгоджуються договірні ціни на переговорах між учасниками інвестиційного процесу або на тендерних торгах.

Розрізняють кілька видів договірних цін:

До складу договірної ціни включаються:

Ціна (кошторисна вартість) визначається за формулою:

Ц = Кв + (КвНп) / 100 = Кв • (1 + Нп / 100),

де Кв — кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт (сума прямих і накладних витрат);

Нп — норматив планових нагромаджень (нормативний прибуток).

Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат матеріалів, конструкцій і деталей, нормами витрат праці, нормами використання будівельних машин і механізмів.

Крім того, при визначенні кошторисної вартості слід враховувати витрати, пов’язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами. З цією метою застосовують норми і нормативи, що затверджуються Кабінетом Міністрів України: норми амортизаційних відрахувань по будівельних машинах і механізмах; норми накладних витрат; норми заготівельно-складських витрат; норми націнок постачальницько-збутових організацій; норматив планових нагромаджень. Прямі витрати обчислюються за формулою:

Пв = a (ОріЕрі + ОкіНіЦі),

де Орі — кількість (обсяг) окремих видів робіт або конструктивних елементів в одиницях вимірювань, які відповідають затвердженим розцінкам;

Ері — одинична розцінка і-ї роботи;

Окі — обсяг конструктивних елементів відповідних видів робіт, вартість матеріалів яких не включено в одиничну розцінку;

Ні, Ці — відповідно норма витрат і кошторисна ціна матеріалів, конструктивних елементів, які не враховані в одиничних розцінках.

У складі кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт прямі витрати становлять у середньому 62—67 %. Їх частка коливається залежно від галузі господарства, а в житловому будівництві — залежно від регіонів міст, зон будівництва і видів будинків. Середня структура елементів прямих витрат уточнюється по кожному об’єкту в базисних кошторисних цінах 1997 р.

Графічні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції (франко-станція відправлення) визначаються згідно з державною кошторисною базою 1997 р. До граничних цін додається вартість транспортних і заготівельно-складських витрат.

Розрахункова структура накладних витрат, яка може використовуватись при укладанні контрактів і формуванні договірних цін, сьогодні має такий вигляд (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

СТРУКТУРА НАКЛАДНИХ ВИТРАТ, УРАХОВАНИХ БАЗИСНОЮ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ В ЦІНАХ 1997 р.

Статті витрат

%

Основна і додаткова зарплата

34,92

Внески у соцстрах та фонд зайнятості

32,28

Амортизація, передбачена поточними витратами

0, 65

Витрати на відрядження і роз’їзди

0,48

Послуги зв’язку і телефонізації

3,83

Витрати на утримання будинків

0,81

Теплова енергія

4,12

Електроенергія

0,38

Охорона об’єктів (в тому числі позавідомча)

0,97

Витрати на утримання вищих організацій

0,71

Охорона праці і техніка безпеки

2,54

Витрати на підготовку до введення в експлуатацію

3,62

Знос малоцінних предметів

6,58

Витрати на проектування виробництва робіт

0,32

Інші витрати

7,79

Планові нагромадження встановлюються в розмірі 30 % до суми прямих і накладних витрат, що в складі кошторисної вартості становить 23,08 % згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 65. Розподіл коштів, що враховані масою планових нагромаджень, здійснюється за такими напрямами (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

РОЗПОДІЛ ЗА НАПРЯМАМИ КОШТІВ, ЩО ВРАХОВАНІ МАСОЮ ПЛАНОВИХ НАГРОМАДЖЕНЬ

Статті витрат

% від маси планових нагромаджень

Платежі в держбюджет

29,8

Відрахування на матеріальну допомогу та заохочення

3,8

Кошти на соціальний розвиток,

28,3

у тому числі на покриття збитків житлово-комунального господарства

18,8

Кошти на розвиток виробництва науки і техніки,

38,1

у тому числі на розвиток виробництва

18,3

Для приведення даних до виміру в гривнях інвестиції в незавершеному будівництві індексуються окремо в будівельно-монтажні роботи та у витрати на придбання машин, обладнання, устаткування. Залежно від терміну освоєння інвестицій застосовуються відповідні індекси.

Оптові ціни на будівельні матеріали та вироби у 1998 р. зросли в 3,04 раза порівняно з 1982 р., а оптові ціни підприємств машинобудування — у 4,66 раза.

В цілому обсяг інвестицій (вартість будівництва) підприємств, будинків і споруд визначається замовником. Вартість будівництва включає:

За підсумками розрахунку вартості будівництва показуються зворотні суми, тобто кошти, що повертаються замовнику після введення об’єкта в експлуатацію.