Розділи

загрузка...
Додаток 5; Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.

Додаток 5

Договір поруки №_______

м. Київ «___» ____________ 200_ року

Фірма ___________ в особі Президента _________ , який діє на підставі Статуту та прав за посадою (далі «Поручитель»); акціонерне товариство __________ в особі Генерального директора ___________ , який діє на підставі Статуту (далі «Позичальник»), та акціонерно-комерційний банк ____________ в особі Голови Правління ___________ , який діє на підставі Статуту і прав за посадою (далі «Кредитор»), що разом за текстом цього договору (далі «Договір») іменуються Сторони, згідно зі ст. 191—194 Цивільного кодексу України уклали Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі

1.1. Позичальник— ____________________________________.

1.2. Кредитор — Український акціонерний комерційний банк — кредитор Позичальника за кредитним договором №_________ від ________________ 2000 р. (надалі — Кредитний договір), у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за яким укладено цей Договір.

1.3. Поручитель — __________________________________ — особа, яка зобов’язується перед Кредитором відповідати за погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором на засадах солідарного боржника.

2. Предмет Договору

2.1. Поручитель, відповідно до умов цього Договору, у випадку невиконання та/або прострочення виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором по поверненню Кредитору:

1) заборгованості за наданим кредитом у розмірі ________ грн;

2) відсотків, нарахованих за користування кредитом (у тому числі у разі прострочення виконання зобов’язання по поверненню кредиту, відсотків за неправомірне користування кредитом);

3) недоутримки (штрафу, пені), а також виконати інші боргові зобов’язання у грошовій формі, що випливають з Кредитного договору, зобов’язується виконати зобов’язання по поверненню вказаних вище і несплачених Позичальником сум Кредитору, а Позичальник зобов’язується відшкодувати Поручителю сплачені ним суми заборгованості у випадку виконання останнім зобов’язань перед Кредитором.

2.2. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань, що випливають із Кредитного договору, Поручитель відповідає перед Кредитором як солідарний боржник у тому ж обсязі, що і Позичальник.

3. Порядок пред’явлення претензій за порукою та розрахунків

3.1. У випадку невиконання зобов’язань Позичальником у строки, визначені Кредитним договором, Кредитор зобов’язаний звернутися з письмовим повідомленням на адресу Поручителя.

3.2. У повідомленні вказується:

1) номер і дата цього Договору;

2) дані щодо невиконання Позичальником своїх зобов’язань та вказівка на обсяг невиконання (несплата суми кредиту та/або відсотків, та/або сум недоутримки, інше);

3) перелік документів, що підтверджують невиконання Позичальником своїх зобов’язань (виписка з особового рахунку, інші документи);

4) номери рахунків, на які необхідно перерахувати суми заборгованості за Кредитним договором.

3.3. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором повинно відбуватися протягом 10 днів з дати отримання Поручителем повідомлення, направленого відповідно до п. 3.2 цього Договору.

3.4. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором здійснюється шляхом перерахування суми заборгованості з поточного рахунку у визначений цим договором термін на рахунки, відкриті Кредитором у Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, номери яких повинні бути вказані у порядку, передбаченому п. 3 цього Договору.

3.5. Після виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором, Поручитель набуває права регресної вимоги до Позичальника в обсязі виконаних зобов’язань.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні завдані їй збитки.

4.2. За несплату суми поруки у строк, зазначений у п. 3.3 цього Договору, Поручитель сплачує на користь Кредитора пеню, що обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня, за весь період прострочення.

5. Інші умови

5.1. Цей Договір укладений в 3-х примірниках, які мають рівну юридичну силу: один — для Кредитора, другий — для Поручителя, третій — для Позичальника.

5.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і укладаються в простій письмовій формі.

5.3. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Строк дії Договору — з моменту підписання до повного погашення зобов’язань по Кредитному договору, в забезпечення якого порука, а також по додаткових угодах до нього.

5.5. Сторони цього Договору зобов’язуються негайно повідомляти одне одного про зміну своїх юридичних адрес та інших реквізитів.

6. Реквізити Сторін