Розділи

загрузка...
9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ; 9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств ; Фінансова статистика - Шустіков А.А.

9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств

Метою статистичного аналізу фінансового стану підприємств є складання невеликої кількості основних показників, які об’єктивно і повно характеризують фінансовий стан підприємства, його прибутки та збитки, зміни в структурі активів і пасивів, розрахунків з дебіторами і кредиторами і за допомогою їх оцінювання фінансового стану підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу.

Якість цього аналізу залежить від інформації, яку отримано з бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Цілі фінансового аналізу такі:

1. Поточна оцінка фінансового стану підприємства.

2. Аналіз динаміки фінансового стану підприємства минулих років.

3. Порівняння фінансового стану підприємства з нормативним (середнім по галузі).

4. Прогнозування фінансового стану.

Існує кілька методів аналізу фінансової звітності. Найпоширеніші з них шість основних методів:

1. Горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної позиції фінансової звітності з попереднім періодом. Таке зіставлення можна здійснювати за допомогою показників динаміки: абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту і абсолютного значення 1 % приросту.

2. Вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури позицій балансу. Для цього використовуються відносні величини структури, які характеризують склад, структуру бухгалтерського балансу. Ці величини визначаються відношенням розмірів складових бухгалтерського балансу до загального підсумку як по активах, так і пасивах.

3. Трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення основної тенденції динаміки показника за допомогою побудови трендового рівняння. Трендове рівняння дає можливість визначення значень показника в майбутньому, тобто зробити прогнозний аналіз.

4. Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників.

5. Порівняльний (просторовий) аналіз — порівняння фінансових показників підприємства з аналогічними показниками інших підприємств, середніми значеннями цих показників по відповідних галузях, нормативними значеннями.

6. Факторний аналіз — аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою індексного аналізу і методів кореляційно-регресивного аналізу.

Аналіз господарської діяльності підприємства складається з двох напрямів аналізу: фінансового та управлінського (рис. 9.1), що пов’язано з розподілом системи бухгалтерського обліку на підприємстві на фінансовий та управлінський облік.

Схема аналізу господарської діяльності

Рис. 9.1. Схема аналізу господарської діяльності

Зовнішній фінансовий аналіз — фінансовий аналіз, який базується лише на даних бухгалтерської звітності і здійснюється за межами підприємства. Цей аналіз здійснюють власники підприємства, державні контролюючі органи або інші заінтересовані особи.

Зовнішній фінансовий аналіз має свої особливості:

Зовнішній фінансовий аналіз складається з таких напрямів:

Внутрігосподарський фінансовий аналіз використовується для оптимізації управління підприємством.

Особливостями управлінського аналізу є:

Отже, оцінка фінансового стану підприємства складається з таких етапів:

В умовах ринкової економіки, коли розвиток підприємств та установ здійснюється в основному за рахунок власних коштів, важливе значення має сталий фінансовий стан, який характеризується системою показників. Ця система містить чотири групи показників: ліквідності, обіговості активів, залучених коштів, прибутковості.