Розділи

загрузка...
8.3. Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

8.3. Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а також обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємства в запланованому році.

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбачених обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань, розв'язання соціальних завдань і матеріального стимулювання працівників підприємства.

Необхідність фінансового плану полягає в тому, щоб дати можливість керівництву підприємства дістати уявлення про те, який обсяг фінансових результатів підприємство планує отримати у плановому році, які фінансові ресурси, у яких обсягах і звідки надходять, на які цілі вони витрачаються, виявити резерви збільшення власних фінансових ресурсів, здійснювати режим економії та контроль за цільовим використанням коштів.

Фінансовий план кожне підприємство складає самостійно за встановленою формою. Фінансовий план державного підприємства складається з двох частин:

1. Формування чистого прибутку.

2. Джерела формування і надходження коштів та напрямки їх використання.

У першій частині фінансового плану передбачається розрахунок фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства, а також чистого прибутку і його розподіл.

Друга частина фінансового плану містить сім розділів:

1. Джерела формування і надходження коштів.

2. Приріст активів підприємства.

3. Повернення залучених коштів.

4. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів.

5. Покриття збитків минулих періодів.

6. Елементи операційних витрат.

7. Розрахунок податку на додану вартість.

Розглянемо зміст розділів другої частини фінансового плану. У розділі "Джерела формування і надходження коштів" відображаються:

• чистий прибуток;

• нерозподілений прибуток минулих років;

• амортизаційні відрахування;

• довгострокові і короткострокові кредити банків;

• інші довгострокові фінансові зобов'язання;

• інші довгострокові зобов'язання;

• короткострокові кредити банків;

• суми авансів, отриманих від поставок продукції, виконання робіт і надання послуг;

• товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу;

• цільове фінансування і цільові надходження у вигляді:

а) субсидій, асигнувань з бюджету;

б) коштів із спеціальних цільових фондів;

• інші джерела.

У розділі "Приріст активів підприємства" відображаються:

• обсяг капітальних інвестицій разом та за їх окремими видами: а) капітальне будівництво;

б) придбання основних засобів;

в) придбання необоротних і нематеріальних активів;

г) модернізація і реконструкція основних засобів;

• приріст оборотних активів;

• довгострокові і поточні фінансові інвестиції та ін.

У розділі "Повернення залучених коштів" передбачається погашення довгострокових і короткострокових кредитів банків, довгострокових фінансових та інших зобов'язань, повернення інших боргів.

У розділі "Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів" зазначаються:

• суми сплати поточних податків і обов'язкових платежів до бюджету разом та за їх видами — податку на прибуток, інших податків, внесків на державне пенсійне і соціальне страхування;

• інші обов'язкові платежі.

У п'ятому розділі показуються суми, що спрямовуються підприємством на покриття збитків минулих років.

У шостому розділі "Елементи операційних витрат" відображається вартість матеріальних витрат разом, у тому числі за джерелами придбання: за прямими договорами; на біржах; на інших умовах. Надається розшифрування матеріальних витрат за їх видами: сировина і основні матеріали; напівфабрикати і комплектуючі вироби; паливо і електроенергія; будівельні матеріали; допоміжні й інші матеріали. Крім матеріальних витрат у цьому ж розділі відображаються витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація і інші операційні затрати.

У сьомому розділі фінансового плану "Розрахунок податку на додану вартість" відображаються суми податкового зобов'язання з ПДВ, операцій, з яких стягується ПДВ, отриманих пільг, податкового кредиту і чиста сума податкового зобов'язання на поточний період.

Фінансовий план державного підприємства наведений у табл. 8.1.

Річний фінансовий план складається з поквартальним розбиттям за його показниками. В основу складання фінансового плану покладено балансовий метод, тобто узгодження витрат з джерелами їх фінансування.

Дані для складання фінансового плану беруться з відповідних таблиць (розрахунків), що входять у фінансове планування: розрахунок прибутку підприємства; розрахунок нормативів власних оборотних активів і джерел їх покриття; розрахунок амортизаційних відрахувань; розрахунок капітальних вкладень (інвестицій) і джерел їх фінансування; розрахунок залучення кредитів банку; розрахунок сум податків і платежів, що сплачуються до бюджету і централізованих фондів тощо.

Таблиця 8.1

Фінансовий план державного підприємства (скорочено) Частина 1. Формування чистого прибутку тис. грн.

Показник

Код рядка

Разом за плановий рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Доходи

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

001

36316,3

8716,0

9442,1

9442,2

8716,0

Податок на додану вартість

002

4632,9

1112,0

1204,5

1204,4

1112,0

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

010

31683,4

7604,0

8237,6

8237,8

7604,0

Інші операційні доходи — разом

020

44,0

10,6

11,4

11,5

10,5

У тому числі:

доходи від реалізації іноземної валюти

021

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

44,0

10,6

11,4

11,5

10,5

операційної оренди активів

023

 

 

 

 

 

операційної курсової різниці

за операціями в іноземній валюті

024

 

 

 

 

 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів

025

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

 

 

 

 

 

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійних)

027

 

 

 

 

 

суми одержаних грантів та субсидій

028

 

 

 

 

 

інші доходи від операційної діяльності

029

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)

030

20,0

4,8

5,2

5,2

4,8

Інші фінансові доходи — разом

040

26,6

6,4

6,9

6,9

6,4

У тому числі:

одержано дивідендів

041

 

 

 

 

 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

042

26,6

6,4

6,9

6,9

6,4

Інші доходи — разом

050

204,5

49,0

53,2

53,3

49,0

У тому числі:

дохід від реалізації фінансових інвестицій

051

50,0

12,0

13,0

13,1

12,9

необоротних активів

052

154,5

37,0

40,2

40,2

37,1

майнових комплексів

053

 

 

 

 

 

неопераційних курсових різниць

054

 

 

 

 

 

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

36,0

8,6

9,4

9,4

8,6

Разом доходів

070

32014,5

7683,5

8323,7

8323,8

7683,5

II. Витрати

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції — разом

080

22740,2

15457,6

5912,4

5916,6

5457,6

У тому числі:

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду

081

22740,2

5457,6

5912,4

5916,6

5457,6

Адміністративні витрати — разом

090

3125,7

750,1

812,6

812,8

750,2

У тому числі:

загальні корпоративні витрати

091

1406,5

337,5

365,7

365,7

337,6

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством

092

312,5

75,0

81,2

81,3

75,0

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

937,7