Розділи

загрузка...
4.5. Прямі податки; 4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5. Прямі податки

Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів.

Види прямих податків, їх платники, розмір та порядок стягнення встановлюються в законодавчому порядку.

Нині в Україні встановлені такі види прямих податків:

• на прибуток підприємств;

• на доходи фізичних осіб;

• плата (податок) на землю;

• з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

• плата за воду;

• фіксований податок та ін.

Розглянемо сутність окремих видів прямих податків, порядок їх стягнення і сплати до бюджету.

4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств

Господарюючі суб'єкти у процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності вступають у взаємовідносини з різними ланками фінансово-кредитної системи і передусім з бюджетом. Основним видом прямих податків, що сплачуються господарюючими суб'єктами до бюджету, є податок на прибуток.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 24 грудня 2002 р. № 349-ІУ, податок на прибуток сплачують суб'єкти підприємницької діяльності й інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку. У цьому зв'язку платниками податку на прибуток є:

• з числа резидентів — суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

• з числа нерезидентів — фізичні і юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україні;

• філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи та розташовані на іншій території, ніж платник податку. Разом з тим платник податку, що має такі філії, може ухвалити рішення про сплату консолідованого податку. У цьому разі сума податку на прибуток філії за відповідний період визначається розрахунково виходячи з загальної суми податку, нарахованого платником податку, і питомої ваги валових витрат з урахуванням амортизації філії в загальній їх сумі платника податку. Порядок сплати податку на прибуток у цьому разі визначає його платник самостійно до початку звітного року, про що повідомляється податковим органам як за місцем знаходження платника податку, так і за місцем розташування його філії. Відповідальність за своєчасну і повну сплату податку до бюджету за місцем розташування філії несе платник податку;

• постійні представництва нерезидентів, які одержують прибуток із джерел їх походження в Україні або виконують представницькі функції відносно таких нерезидентів чи їх засновників;

• інші організації і установи, які одержують прибуток від своєї діяльності.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом вирахування зі скоригованого валового доходу (виручки) сум валових витрат і амортизаційних відрахувань. При цьому валовий дохід є загальною сумою доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) за звітний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як в Україні, так і за її межами, без сум акцизного збору, податку на додану вартість й інших надходжень, що не є доходом платника податку.

До складу валового доходу включаються:

• доходи від продажу товарів (робіт, послуг);

• приріст балансової вартості запасів;

• доходи від виконання довгострокових договорів;

• прибуток від операцій із землею;

• доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

• суми страхового відшкодування за втрачене застраховане майно;

• доходи від продажу цінних паперів, операцій з валютними цінностями і борговими зобов'язаннями;

• доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами;

• доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від здійснення операцій лізингу (оренди);

• доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді, а також у вигляді вартості безкоштовно наданих товарів;

• доходи від урегулювання сумнівної або безнадійної кредиторської заборгованості;

• інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування (суми отриманої пені, штрафу, неустойок; доходи, не враховані в минулі роки, а виявлені у звітному році; проценти (комісійні), отримані від здійснення кредитно-депозитних операцій, та ін.).

Разом з тим до складу валового доходу не включаються:

• суми ПДВ, акцизного збору, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг);

• суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна у платника податку у випадках, передбачених законодавством;

• суми коштів і вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) у вигляді компенсації прямих витрат або збитків, понесених платником податку через порушення його прав і інтересів, що охороняються законом;

• суми податків, зборів і обов'язкових платежів, що повертаються платнику податку з бюджету як надмірно внесені платежі;

• суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, у тому числі грошові або майнові внески, здійснювані відповідно до договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

• суми отриманого платником податку емісійного доходу;

• доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, які були вже оподатковані у встановленому порядку;

• кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка подається іншими державами відповідно до міжнародних угод;

• кошти, що надаються платнику податку з державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• суми доходів, що накопичуються на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

• інші надходження згідно із законом про оподаткування прибутку. Склад доходів платника податку за їх групами, визначеними у

Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" і в декларації з податку на прибуток вказується у спеціальних розрахунках (додатках до декларації), в яких і визначаються ці суми. При цьому до складу окремих видів доходів включаються: а) до складу доходів від продажу товарів (робіт, послуг):

• вартість відвантажених товарів, а по роботах (послугах) — вартість фактично наданих результатів робіт (послуг) платником податку або сума коштів, що надійшла на рахунок в банку від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, або в касу платника податку. При цьому сума від продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг враховується без сум податку на додану вартість і акцизного збору. Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв на дату отримання валюти, і перерахунок в подальшому у зв'язку зі змінами курсу обміну гривні не відбувається;

• вартість здійснення товарообмінних (бартерних) операцій в обсязі вартості відвантажених товарів, а для робіт (послуг) — в обсязі вартості фактично наданих результатів робіт (послуг) в оцінці за договірними цінами або вартості оприбуткованих товарів (робіт, послуг), а для робіт (послуг) — вартість фактично отриманих результатів робіт (послуг) платником податку;

• вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які були виключені з валового доходу в попередньому податковому періоді у зв'язку з затримкою оплати їх вартості більш як 30 днів і незадоволенням судом позову платника податку в звітному періоді з його вини, а також сума пені на цю заборгованість;

б) до складу приросту балансової вартості запасів — сума приросту балансової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складах, в незавершеному виробництві, в запасах готової продукції, у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів, в роздрібній торгівлі тощо. Сума приросту вказаних запасів визначається в спеціальному додатку (К 1/1) до декларації з податку на прибуток у вигляді різниці між балансовою вартістю відповідних видів товарно-матеріальних цінностей на кінець і початок звітного періоду;

в) до складу доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями і борговими зобов'язаннями:

• прибуток, отриманий від торгівлі цінними паперами;

• прибуток, отриманий від торгівлі деривативами;

• дохід від операцій з валютними цінностями, отриманий у вигляді виручки (доходу) від продажу іноземної валюти;

• дохід, отриманий у результаті перерахунку іноземної валюти, що числиться в обліку платника податку на кінець звітного періоду, в гривні у разі збільшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України;

• сума коштів, отримана платником податку від продажу (розміщення) випущених ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів (крім цінних паперів, які посвідчують корпоративні права) з обмеженим строком дії. У разі ж придбання платником податку вказаних цінних паперів витрати на ці цілі відносяться до валових витрат і відображаються у складі витрат за операціями з борговими зобов'язаннями і валютними цінностями;

• кошти, отримані платником податку від погашення відповідних цінних паперів емітентом і одержання за ними відсотків;

• доходи заставодавця від відчуження його майна як об'єкта застави в розмірі вартості відчуженого об'єкта застави (майна) в рахунок погашення кредитору (гаранту) боргового зобов'язання з нарахованою сумою відсотків;

• доходи заставоутримувачів від продажу майна, що відчужене як об'єкт застави, у сумі коштів, отриманих від продажу придбаного у власність майна в результаті відчуження його в рахунок погашення боргових зобов'язань, та інше.

Розрахунок суми прибутку від операцій з цінними паперами, деривативами, що відображається в декларації з податку на прибуток, розраховується у спеціальному додатку (К3) до декларації у вигляді різниці між доходами, отриманими від продажу відповідних видів цінних паперів, і витратами на їх придбання. При цьому під витратами слід розуміти суму коштів або вартість майна, оплаченого платником податку продавцю цінних паперів і деривативів як компенсацію їх вартості;

г) до складу доходів від операцій з основними фондами, нематеріальними активами і капітального доходу, пов'язаного з видобутком корисних копалин:

• прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, які підлягають амортизації, визначається у вигляді різниці між виручкою (доходом) від їх продажу та їх балансовою вартістю;

• сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у разі їх продажу (товарообміном) над балансовою їх вартістю;

• сума різниці в балансовій вартості проіндексованих у звітному періоді відповідних груп основних фондів і нематеріальних активів та їх вартості до проведення індексації (капітальний дохід);

• сума компенсації за основні фонди групи 1 у зв'язку з їх вимушеною заміною, отримана від страхових організацій чи винних у заподіянні збитків юридичних і фізичних осіб, тощо;

д) до складу доходів від виконання довгострокових договорів — сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів, а також сума збільшення (зменшення) валових доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за закінченими довгостроковими договорами.

При цьому під довгостроковими договорами слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, встановлення чи монтаж обладнання, що входить до складу основних фондів замовника.

Розрахунок суми доходу від виконання довгострокових договорів здійснюється виконавцями цих договорів у спеціальному додатку (К2) до декларації шляхом множення договірної ціни договору (контракту) на оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту). Оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору визначає