Розділи

загрузка...
4.5. Прямі податки; 4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств; Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.

4.5. Прямі податки

Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів.

Види прямих податків, їх платники, розмір та порядок стягнення встановлюються в законодавчому порядку.

Нині в Україні встановлені такі види прямих податків:

• на прибуток підприємств;

• на доходи фізичних осіб;

• плата (податок) на землю;

• з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

• плата за воду;

• фіксований податок та ін.

Розглянемо сутність окремих видів прямих податків, порядок їх стягнення і сплати до бюджету.

4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств

Господарюючі суб'єкти у процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності вступають у взаємовідносини з різними ланками фінансово-кредитної системи і передусім з бюджетом. Основним видом прямих податків, що сплачуються господарюючими суб'єктами до бюджету, є податок на прибуток.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 24 грудня 2002 р. № 349-ІУ, податок на прибуток сплачують суб'єкти підприємницької діяльності й інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку. У цьому зв'язку платниками податку на прибуток є:

• з числа резидентів — суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

• з числа нерезидентів — фізичні і юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україні;

• філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи та розташовані на іншій території, ніж платник податку. Разом з тим платник податку, що має такі філії, може ухвалити рішення про сплату консолідованого податку. У цьому разі сума податку на прибуток філії за відповідний період визначається розрахунково виходячи з загальної суми податку, нарахованого платником податку, і питомої ваги валових витрат з урахуванням амортизації філії в загальній їх сумі платника податку. Порядок сплати податку на прибуток у цьому разі визначає його платник самостійно до початку звітного року, про що повідомляється податковим органам як за місцем знаходження платника податку, так і за місцем розташування його філії. Відповідальність за своєчасну і повну сплату податку до бюджету за місцем розташування філії несе платник податку;

• постійні представництва нерезидентів, які одержують прибуток із джерел їх походження в Україні або виконують представницькі функції відносно таких нерезидентів чи їх засновників;

• інші організації і установи, які одержують прибуток від своєї діяльності.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом вирахування зі скоригованого валового доходу (виручки) сум валових витрат і амортизаційних відрахувань. При цьому валовий дохід є загальною сумою доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) за звітний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як в Україні, так і за її межами, без сум акцизного збору, податку на додану вартість й інших надходжень, що не є доходом платника податку.

До складу валового доходу включаються:

• доходи від продажу товарів (робіт, послуг);

• приріст балансової вартості запасів;

• доходи від виконання довгострокових договорів;

• прибуток від операцій із землею;

• доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

• суми страхового відшкодування за втрачене застраховане майно;

• доходи від продажу цінних паперів, операцій з валютними цінностями і борговими зобов'язаннями;

• доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами;

• доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від здійснення операцій лізингу (оренди);

• доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді, а також у вигляді вартості безкоштовно наданих товарів;

• доходи від урегулювання сумнівної або безнадійної кредиторської заборгованості;

• інші види доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування (суми отриманої пені, штрафу, неустойок; доходи, не враховані в минулі роки, а виявлені у звітному році; проценти (комісійні), отримані від здійснення кредитно-депозитних операцій, та ін.).

Разом з тим до складу валового доходу не включаються:

• суми ПДВ, акцизного збору, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг);

• суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна у платника податку у випадках, передбачених законодавством;

• суми коштів і вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду (арбітражного суду) у вигляді компенсації прямих витрат або збитків, понесених платником податку через порушення його прав і інтересів, що охороняються законом;

• суми податків, зборів і обов'язкових платежів, що повертаються платнику податку з бюджету як надмірно внесені платежі;

• суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, у тому числі грошові або майнові внески, здійснювані відповідно до договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

• суми отриманого платником податку емісійного доходу;

• доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, які були вже оподатковані у встановленому порядку;

• кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка подається іншими державами відповідно до міжнародних угод;

• кошти, що надаються платнику податку з державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• суми доходів, що накопичуються на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

• інші надходження згідно із законом про оподаткування прибутку. Склад доходів платника податку за їх групами, визначеними у

Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" і в декларації з податку на прибуток вказується у спеціальних розрахунках (додатках до декларації), в яких і визначаються ці суми. При цьому до складу окремих видів доходів включаються: а) до складу доходів від продажу товарів (робіт, послуг):

• вартість відвантажених товарів, а по роботах (послугах) — вартість фактично наданих результатів робіт (послуг) платником податку або сума коштів, що надійшла на рахунок в банку від покупця (замовника) в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, або в касу платника податку. При цьому сума від продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг враховується без сум податку на додану вартість і акцизного збору. Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв на дату отримання валюти, і перерахунок в подальшому у зв'язку зі змінами курсу обміну гривні не відбувається;

• вартість здійснення товарообмінних (бартерних) операцій в обсязі вартості відвантажених товарів, а для робіт (послуг) — в обсязі вартості фактично наданих результатів робіт (послуг) в оцінці за договірними цінами або вартості оприбуткованих товарів (робіт, послуг), а для робіт (послуг) — вартість фактично отриманих результатів робіт (послуг) платником податку;

• вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які були виключені з валового доходу в попередньому податковому періоді у зв'язку з затримкою оплати їх вартості більш як 30 днів і незадоволенням судом позову платника податку в звітному періоді з його вини, а також сума пені на цю заборгованість;

б) до складу приросту балансової вартості запасів — сума приросту балансової вартості товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складах, в незавершеному виробництві, в запасах готової продукції, у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів, в роздрібній торгівлі тощо. Сума приросту вказаних запасів визначається в спеціальному додатку (К 1/1) до декларації з податку на прибуток у вигляді різниці між балансовою вартістю відповідних видів товарно-матеріальних цінностей на кінець і початок звітного періоду;

в) до складу доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями і борговими зобов'язаннями:

• прибуток, отриманий від торгівлі цінними паперами;

• прибуток, отриманий від торгівлі деривативами;

• дохід від операцій з валютними цінностями, отриманий у вигляді виручки (доходу) від продажу іноземної валюти;

• дохід, отриманий у результаті перерахунку іноземної валюти, що числиться в обліку платника податку на кінець звітного періоду, в гривні у разі збільшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України;

• сума коштів, отримана платником податку від продажу (розміщення) випущених ним облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів (крім цінних паперів, які посвідчують корпоративні права) з обмеженим строком дії. У разі ж придбання платником податку вказаних цінних паперів витрати на ці цілі відносяться до валових витрат і відображаються у складі витрат за операціями з борговими зобов'язаннями і валютними цінностями;

• кошти, отримані платником податку від погашення відповідних цінних паперів емітентом і одержання за ними відсотків;

• доходи заставодавця від відчуження його майна як об'єкта застави в розмірі вартості відчуженого об'єкта застави (майна) в рахунок погашення кредитору (гаранту) боргового зобов'язання з нарахованою сумою відсотків;

• доходи заставоутримувачів від продажу майна, що відчужене як об'єкт застави, у сумі коштів, отриманих від продажу придбаного у власність майна в результаті відчуження його в рахунок погашення боргових зобов'язань, та інше.

Розрахунок суми прибутку від операцій з цінними паперами, деривативами, що відображається в декларації з податку на прибуток, розраховується у спеціальному додатку (К3) до декларації у вигляді різниці між доходами, отриманими від продажу відповідних видів цінних паперів, і витратами на їх придбання. При цьому під витратами слід розуміти суму коштів або вартість майна, оплаченого платником податку продавцю цінних паперів і деривативів як компенсацію їх вартості;

г) до складу доходів від операцій з основними фондами, нематеріальними активами і капітального доходу, пов'язаного з видобутком корисних копалин:

• прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, які підлягають амортизації, визначається у вигляді різниці між виручкою (доходом) від їх продажу та їх балансовою вартістю;

• сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у разі їх продажу (товарообміном) над балансовою їх вартістю;

• сума різниці в балансовій вартості проіндексованих у звітному періоді відповідних груп основних фондів і нематеріальних активів та їх вартості до проведення індексації (капітальний дохід);

• сума компенсації за основні фонди групи 1 у зв'язку з їх вимушеною заміною, отримана від страхових організацій чи винних у заподіянні збитків юридичних і фізичних осіб, тощо;

д) до складу доходів від виконання довгострокових договорів — сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів, а також сума збільшення (зменшення) валових доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за закінченими довгостроковими договорами.

При цьому під довгостроковими договорами слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, встановлення чи монтаж обладнання, що входить до складу основних фондів замовника.

Розрахунок суми доходу від виконання довгострокових договорів здійснюється виконавцями цих договорів у спеціальному додатку (К2) до декларації шляхом множення договірної ціни договору (контракту) на оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту). Оцінний коефіцієнт виконання довгострокового договору визначається як відношення суми фактичних витрат, виконаних за договором у звітному періоді, до суми загальних витрат, що плануються виконавцем до виконання довгострокового договору;

е) до складу доходів від безповоротної фінансової допомоги і безкоштовно наданих товарів:

• сума коштів, переданих платнику податку у вигляді безповоротної фінансової допомоги, що визначається на основі укладених договорів дарування та інших подібних договорів, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за виключенням бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;

• сума безнадійної до відрахування дебіторської заборгованості, поверненої кредитору (платнику податку) позичальником після її списання кредитором у попередні податкові періоди на витрати виробництва;

• сума кредиторської заборгованості платника податку іншим юридичним і фізичним особам, за якою закінчився термін позовної давності у відповідному податковому періоді;

• вартість товарів, які надаються платником податку іншим юридичним і фізичним особам відповідно до договорів дарування та інших аналогічних договорів, що не передбачають грошової чи іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення;

• вартість товарів, наданих платником податку іншим юридичним і фізичним особам без будь-якої їх компенсації і укладання відповідних угод тощо.

Наведені доходи розраховуються за даними бухгалтерського обліку (звітності) і відображаються в спеціальних додатках до декларації з податку на прибуток підприємства;

ж) до складу прибутку від операцій з землею — сума прибутку, отримана від продажу землі, що розраховується у вигляді різниці між сумою доходу, отриманого від продажу землі, і сумою витрат, пов'язаних з купівлею цієї власності, збільшених на коефіцієнт індексації балансової вартості відповідної групи основних засобів. Розрахунок суми прибутку від продажу землі здійснюється в спеціальному додатку (К1/1) до декларації з податку на прибуток.

з) до інших видів доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування:

• сума державного мита, попередньо сплаченого позивачем, яке повертається в його користь за рішенням суду (господарського суду);

• доходи від спільної діяльності та від операцій з заставою;

• сума штрафів, неустойок, пені, отриманої на основі добровільного рішення сторін договору чи за рішенням державних органів стягнення, суду, господарського суду;

• суми страхового відшкодування, отримані за загибле застраховане майно, і доходи від здійснення банківських операцій;

• суми, не враховані у складі доходів попередніх звітних періодів, але виявлені у поточному звітному періоді;

• суми відсотків (комісійних), отриманих платником податку при здійсненні кредитно-депозитних операцій;

• сума перевищення отриманих відсотків (комісійних) над нарахованими за кредитно-депозитними операціями у разі довгострокового погашення зобов'язань щодо сплати відсотків та інше.

Наведений склад інших видів доходів, що входять до складу об'єкта оподаткування, визначається за даними бухгалтерського обліку (звітності). Для визначення їх суми можливий розрахунок довільної форми (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Розрахунок загальної суми інших видів доходів

№ пор.

Види інших доходів

Сума, тис. грн.

1

2

3

1

Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг

3,6

2

Доходи від спільної діяльності (дивіденди, відсотки)

3

Доходи від операцій із заставою та від операцій з орендою майна

2,6

4

Суми безповоротної фінансової допомоги

Закінчення табл. 4.5

1

2

3

5

Сума вартості товарів (послуг), безкоштовно наданих платнику податку

6

Сума отриманої пені, штрафів, неустойок

3,5

7

Сума страхового відшкодування за загибле застраховане майно

2,6

8

Доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями

9

Сума державного мита, повернена на користь підприємства за рішенням суду

10

Дебіторська заборгованість, віднесена раніше

до складу валових витрат, але надійшла у звітному

податковому періоді

0,5

11

Сума акцизу, отриманого платником акцизного збору при продажу підакцизних товарів

12

Інші

0,9

13

Разом інших доходів

13,7

Додаванням сум доходів, наведених вище і відображених у відповідних додатках до декларації, а також у декларації, визначається сукупний валовий дохід.

Розрахований валовий дохід коригується на суму зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг), на суму самостійно виявлених помилок за результатами діяльності підприємства в минулих податкових періодах і на суму врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості.

При цьому сума зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) розраховується у тому разі, якщо продані продавцем у звітному періоді товари змінили свою вартість. Якщо вартість раніше проданих товарів зменшується або товар повертається, то у продавця на суму такого зменшення зменшується і валовий дохід. Якщо ж компенсація за раніше проданий товар збільшилася, то підприємство отримало додатковий дохід. Отримане зменшення чи збільшення доходу за рахунок зміни компенсації вартості товарів