Розділи

загрузка...
Додаток 3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ; Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Додаток 3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 30 листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 893/4186

I. Загальні положення

Ця інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі — підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Котирування документів первинного обліку, ведення реєстрів бухгалтерського обліку здійснюються із застосуванням щонайменше коду класу й коду синтетичного рахунка.

Нові синтетичні рахунки можуть вводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведені коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-підсумкову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки".

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 30 листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 892/4185

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Синтетичні рахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

 

 

Клас 1. Необоротні активи

 

10

Основні засоби

101 102 103 104 105

106 107

108 109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження Інші основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

111 112 113 114 115 116 117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові нетитульні споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні активи

121

122 123 124 125 126 127

Права користування природними ресурсами

Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Права на об'єкти промислової власності Авторські та суміжні з ними права Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос необоротних активів

131 132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних

активів

Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

142 143

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Інші інвестиції пов'язаним сторонам Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

151 152

153

154

155

Капітальне будівництво Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Усі види діяльності

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

162 163

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

 

 

 

 

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі

201

Сировина і матеріали

Усі види

 

запаси

202

Купівельні напівфабрикати

діяльності

 

 

 

та комплектуючі вироби

 

 

 

203

Паливо

 

 

 

204

Тара й тарні матеріали

 

 

 

205

Будівельні матеріали

 

 

 

206

Матеріали, передані в переробку

 

 

 

207

Запасні частини

 

 

 

208

Матеріали сільськогосподарського

 

 

 

 

призначення

 

 

 

209

Інші матеріали

 

21

Тварини на

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське

 

вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

господарство,

 

і відгодівлі

213

Птиця

підприємства

 

 

214

Звірі

інших галузей

 

 

215

Кролі

з підсобним

 

 

216

Сім'ї бджіл

сільськогос-

 

 

217

Доросла худоба, вибракувана

подарським

 

 

 

з основного стада

виробництвом

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення

 

 

 

 

для реалізації

 

1

2

3

4

5

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі

матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281 282 283 284 285

Товари на складі Товари в торгівлі Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка

Усі види діяльності

29 30

31

32

Каса

Рахунки в банках

Клас

301 302

311 312 313

314

3. Кошти, розрахунки та інші активи

Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки в національній валюті Поточні рахунки в іноземній валюті Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

33