Розділи

загрузка...
9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках

Більшість грошових активів бюджетних установ, як і більшості суб’єктів господарювання — юридичних осіб, зберігаються на рахунках у фінансових установах. Організація обліку грошових коштів на рахунках поточних реєстраційних та особових передбачає проведення заходів за такими напрямами:

Бюджетні установи залежно від методу фінансового забезпечення їх діяльності можуть мати реєстраційні (особові) або / і поточні рахунки.

Поточні рахунки відкриваються в установах уповноважених банків, бюджетним установам відповідно до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті. Для відкриття поточних рахунків головний бухгалтер установи готує і подає до відповідної установи банку такий пакет документів:

Військові частини, установи, підприємства й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі — військові частини (установи), можуть мати в установах банків такі рахунки:

Коли відкривається поточний рахунок, подається пакет зазначених документів із заміною статуту на копію свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, уповноважених здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи останнім органом.

Відкриття поточного бюджетного рахунка здійснюється установою банку на підставі наданого військовою частиною (установою) дозволу на відкриття рахунка і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунка і картки зі зразками підписів та відбитком печатки. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою і оснащених централізованою нумерацією, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком пачатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, пові- домлення і корінця.

Дозвіл на відкриття рахунка фінансовим органом відповідного розпорядника бюджетних коштів видається тій військовій частині, установі, підприємству чи організації, якій повинен відкриватися рахунок. Одночасно фінансовий орган розпорядника бюджетних коштів надсилає через спеціальний зв’язок чи рекомендованим листом установі банку, в якій має бути відкритий рахунок, підтвердження дозволу на відкриття рахунка разом із примірником повідомлення про відкриття рахунка установою банку.

Якщо військова частина (установа) має таке ж найменування, що й розпорядник бюджетних коштів, який фінансує військову частину (установу), то дозвіл на відкриття рахунка цій військовій частині (установі) має бути виданий тим самим фінансовим органом, який видав дозвіл розпорядникові бюджетних коштів, що фінансує військову частину (установу).

Зразки підписів надаються установі банку на картці встановленої форми у двох примірниках за підписами командира (начальника) — перший підпис і начальника фінансового органу (головного чи старшого бухгалтера) — другий підпис. Картка має містити зразок відбитка гербової печатки військової частини, установи чи організації, якій відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей (для пакетів, перепусток тощо), неприпустиме. Зразок відбитка гербової печатки є одночасно підтвердженням підписів службових осіб власника рахунка. Якщо власник рахунка не має гербової печатки, то картка зі зразками підписів має бути засвідчена підписами і відбитком гербової печатки вищої організації.

Якщо в установі банку відкриті два рахунки під одним і тим самим найменуванням військової частини чи установи, то в картки зі зразками підписів і відбитком печатки за обома рахунками включається один і той самий зразок відбитка гербової печатки, що присвоєний цій військовій частині або установі.

Дозвіл на відкриття рахунка, заява на відкриття рахунка і картки зі зразками підписів і відбитком печатки подаються в установу банку тією службовою особою військової частини, установи чи організації, якій надано право першого чи другого підпису на грошових документах за цим рахунком. Особа, яка подає в установу банку зазначені документи, пред’являє своє посвідчення, паспорт чи документ, що його заміняє. Термін дії поточних рахунків, відкритих уповноваженими установами банків, постійний.

При підлеглості бюджетних установ щодо методу фінансового забезпечення органам Державного казначейства, вищевказаним суб’єктам господарювання відкриваються реєстраційні рахунки розпорядників коштів у відповідних органах казначейства. Для здійснення вказаної операції головним бухгалтером готується такий пакет документів, який надалі передається до районного чи міського відділення Державного казначейства (за місцезнаходженням установи):

Реєстраційні рахунки відкриваються на один бюджетний рік і щорічно поновлюються.

З метою регулювання правовідносин, пов’язаних із виконанням державного бюджету, органи Державного казначейства укладають договори з розпорядниками бюджетних коштів, на підставі яких здійснюють їх розрахункове обслуговування відповідно до встановлених лімітів та затвердженого кошторису доходів і видатків (дод. 11).

Важливими питаннями за даним напрямом організації обліку грошових коштів на поточних та реєстраційних рахунках, що потребують врегулювання з боку головного бухгалтера установи та уповноваженої установи банку чи органами Державного казначейства під час проведення описаної процедури відкриття рахунків, виступають також:

Організація своєчасного здійснення операцій за грошовими коштами вимагає визначення основного складу видатково-прибуткових операцій, до яких належать:

Організація забезпечення отримання установою асигнувань з Державного або місцевих бюджетів передбачає безумовне виконання таких вимог з боку розпорядника коштів в особі головного бухгалтера:

Реалізація зазначених положень в межах діяльності установи в цілому та роботі бухгалтерської служби зокрема надасть можливість безперебійного отримання коштів із загального фонду Державного та місцевих бюджетів відповідно.

Організація оптимального регламенту отримання готівкових коштів установи з її реєстраційних і/або поточних рахунків можливе за виконання таких умов:

Установлення чіткого порядку перерахування грошових коштів з рахунка установи — споживача товарів, послуг, робіт можливе в разі вирішення таких завдань:

Щоб забезпечити виконання даних організаційних процедур, потрібні чіткий розподіл функціональних обов’язків щодо реалізації останніх та розроблена система внутрішнього поточного контролю.

Організація облікових номенклатур за даним напрямом здійснюються відповідно до загальної методики з виокремленням розглянутих далі трансакцій як об’єктів обліку.

Організація вибору носіїв облікової інформації регулюється постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їх складання» та Наказом ГУДКУ «Про затвердження Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ».

Відповідно до зазначених нормативних документів основними платіжними документами, через які здійснюється зарахування або списання грошових коштів з рахунків, виступають:

Найпоширенішим із перелічених платіжних документів у використанні щодо бюджетних установ є платіжне доручення, що являє собою розрахунковий документ з письмовим дорученням платника обслуговуючому банку при списанні зі свого рахунка зазначеної суми коштів перерахування їх на рахунок одержувача. Платіжне доручення містить такі реквізити:

Платіжне доручення готується на підставі супровідних документів (рахунків, рахунків-фактур, накладних, товарно-транспортних накладних, трудових угод, договорів на виконання робіт, акти виконання робіт, тендерна документація, договори про закупівлю тощо) працівником розрахункового сектора бухгалтерії і вважається оформленим за умов заповнення всіх реквізитів та наявності на першому примірнику підписів відповідальних осіб (осіб, що мають право першого підпису) та відбитка печатки. Платіжне доручення складається не менш ніж у двох примірниках. Разом із вищепереліченими супровідними документами платіжні доручення подаються до відповідних територіальних органів Державного казначейства для перевірки (для всіх розпорядників коштів) та оплати (для всіх розпорядників коштів) та оплати (для розпорядників коштів, що переведені на казначейське виконання кошторисів видатків). Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів.

Загальну схему руху платіжного доручення грошових коштів на рахунках установи подано на рис. 9.2.

 Схема руху  облікової інформації за напрямом обліку  грошових  коштів на поточних, реєстраційних рахунка

Рис. 9.2. Схема руху облікової інформації за напрямом обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках