Розділи

загрузка...
8.4. Організація обліку видатків; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

8.4. Організація обліку видатків

Основним напрямком бухгалтерського обліку бюджетних установ виступає облік видатків. Враховуючи основне завдання бюджетних установ щодо кінцевого результату (звітного періоду) діяльності — виконання кошторису доходів і видатків — яке визначає, по суті, другу назву обліку бюджетних установ, а саме облік виконання кошторису доходів і видатків, це твердження є безсумнівним. З огляду на це організація обліку видатків є пріоритетною.

Організація обліку видатків бюджетних установ охоплює такі напрямки:

Основним нормативним документом, що визначає склад та структуру видатків бюджетних установ, є Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження». Відповідно до зазначеного документа вирізняють такі види класифікації видатків бюджету:

Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із основних реквізитів облікових реєстрів. Економічна класифікація видатків, на відміну від попередніх, має безпосереднє застосування в межах системи бухгалтерського обліку, оскільки саме стосовно її кодів здійснюється планування та облік видатків бюджетних установ.

Зазначеним нормативним документом затверджено загальну економічну класифікацію видатків, яка визначає спрямованість як видатків бюджету в цілому, так і розпорядників коштів зокрема (дод. 10). У межах зазначеної класифікації виокремлено такі основні напрямки:

1000 — поточні видатки;

2000 — капітальні видатки;

3000 — нерозподілені видатки;

4000 — кредитування з вирахуванням погашення.

У межах кожного з напрямів виокремлюються багаторівневі коди економічної класифікації видатків у загальній кількості сімдесят найменувань.

Очевидно, що через велику кількість КЕКВ та з огляду на різнорідну специфіку діяльності бюджетних установ головний бухгалтер кожної бюджетної установи повинен розробляти робочу скорочену економічну класифікацію видатків. Зазначена робота здійснюється на наступний звітний період до початку планування діяльності, тобто перед складанням проекту кошторису доходів і видатків. Розробці робочої економічної класифікації видатків передує вивчення складу кожного з кодів економічної класифікації, результати якого доречно оформити у вигляді табл. 8.2.

Таблиця 8.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ КОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ

КЕКВ

Назва

Складові КЕКВ

 

 

 

Детальна характеристика кожного з кодів четвертого рівня дає змогу повністю ідентифікувати видатки бюджетних установ. Визначимо, що в розробленій таким чином класифікації слід виокремлювати загальні і специфічні коди економічної класифікації видатків. До перших належать:

Інші коди економічної класифікації специфічні. Це, зокрема, такі коди:

На підставі загальних планів господарської діяльності, профілю конкретної бюджетної установи головний бухгалтер визначає кінцевий склад робочої класифікації з оформленням її в зазначеному порядку.

Склад і детальна структура робочої класифікації видатків береться за основу при плануванні видатків на майбутній звітний період.

 Схема зв’язку робочої  класифікації видатків  бюджетних установ

Рис. 8.6. Схема зв’язку робочої класифікації видатків бюджетних установ із процесом управління бюджетними установами

Планування видатків бюджетних установ здійснюється при складанні проекту кошторису доходів і видатків на наступний бюджетний рік. Порядок планування видатків докладно розглянуто в підрозд. 8.2, а тому спинимося на основних організаційних моментах. Щоб отримати максимально об’єктивні показники щодо майбутніх видатків, кожна бюджетна установа має здійснити комплекс організаційних заходів.

Головні розпорядники коштів на підставі проекту відповідного бюджету на наступний рік, доведеного до них Мінфіном, Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами у вигляді відомостей про граничні обсяги видатків загального фонду встановлюють межу видатків для нижчих розпорядників коштів. Доведення зазначених показників має здійснюватись оперативно, із застосуванням засобів електронної чи кур’єрської пошти в день їх остаточного формування.

Нижчі розпорядники коштів за фактом отримання бюджетних показників формують останній варіант проекту кошторису доходів і видатків на основі вже підготовленого базового варіанта.

При цьому створенню базового варіанта передує: розробка робочої класифікації видатків, формування системи загальногосподарських і виробничих планових показників, групування облікових даних звітного періоду за відповідними напрямами. Усі зазначені види робіт мають бути формалізовані у вигляді розрахункових таблиць, схем, аналітичних довідок та інших засобів унаочнення у зручній для застосування формі. Якість підготовлених матеріалів дасть змогу не тільки досягти реальних показників, а й забезпечити виконання наступного етапу робіт.

Організація облікових номенклатур за напрямом «Облік видатків» здійснюється за касовими фактичними видатками в розрізі кодів робочої економічної класифікації видатків. Базовий склад облікових номенклатур, застосовуваних за розглядуваним напрямом обліку, подано в табл. 8.4.

Склад первинних носіїв щодо напрямку обліку є досить різноманітним:

Таблиця 8.4

Базовий склад облікових номенклатур за напрямом «Облік затрат»

КЕКВ

Назва облікової номенклатури

Касові видатки

Фактичні видатки

1111

Отримано в касу кошти з рахунків для виплати заробітної плати

Нараховано заробітну плату

1113

Виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності

Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності

1120

Перераховано кошти до соціальних фондів; отримано в касу для здійснення виплат за рахунок коштів позабюджетних соціальних фондів

Нараховано збори до соціальних фондів на фонд заробітної плати

1131

Перераховано кошти постачальникам за матеріали, обладнання й інвентар

Списано матеріали, обладнання та інвентар на фактичні видатки установи

1140

Отримано кошти в касу для видачі під звіт на відрядження

Затверджено авансовий звіт з видатків на відрядження

1342

Отримано кошти в касу для виплати стипендії

Нараховано стипендію стипендіатам

2110

Перераховано постачальникам кошти за необоротні активи

Оприбутковано матеріальні цінності до складу необоротних активів установи

2300

Перераховано постачальникам за нематеріальні активи

Оприбутковано до складу необоротних активів нематеріальні активи

Основними обліковими реєстрами є картки аналітичного обліку за видами видатків, затверджені Наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100.

Картку аналітичного обліку касових видатків установа відкриває щомісячно за кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним і спеціальним фондом, за кожним видом коштів спеціального фонду, а в централізованих бухгалтеріях — за кожною установою. Картка ведеться згідно з кодами економічної класифікації видатків за позиціями:

Записи в картку здійснюються щоденно на підставі виписок органів Державного казначейства (установи банку). Оформлену за даними місяця картку підписує виконавець та перевіряє керівник розрахункової групи чи сектора, про що вищевказаною останньою особою робиться відмітка в картці.

Картка аналітичного обліку фактичних видатків ведеться в порядку аналітичному наведеному, однак записи в ній здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів.

Загальну схему руху інформації за напрямом обліку видатків унаочнює рис. 8.7.

Загальна схема руху облікової інформації  щодо обліку видатків установи

Рис. 8.7. Загальна схема руху облікової інформації щодо обліку видатків установи