Розділи

загрузка...
5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів

У процесі господарської діяльності відбувається поступове вибуття необоротних активів з таких причин:

а) непридатності для подальшого використання;

б) виявлення в результаті інвентаризації як недостачі;

в) моральної застарілості;

г) фізичного зношення;

д) пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха;

е) необхідності знесення у зв’язку з будівництвом нових об’єктів чи зруйнування внаслідок атмосферного впливу й тривалого використання.

Серед напрямків вибуття виокремлюють:

Організація обліку вибуття необоротних активів передбачає:

Відповідно до зазначеної нормативної бази списання необоротних активів за наказом керівника установи здійснює комісія, що працює упродовж року.

До складу комісії рекомендовано включати:

Порядок списання загалом становить послідовність таких дій:

Щодо об’єктів, які заплановано до продажу, дії комісії дещо інші:

Визначення вартості об’єктів до продажу відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ здійснюється залежно від категорії необоротних активів. Зокрема, для будівель, споруд, транспортних засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, які відносяться до необоротних активів, вартість визначається експертним оцінюванням. Експертне оцінювання здійснює експерт за угодою з установою. Інші необоротні активи реалізуються за справедливою вартістю, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними й такими, що мають намір здійснити цю операцію, сторонами. У цьому разі оцінювання здійснює комісія зі списання на основі даних про первісну вартість, фізичний та моральний знос.

Зауважимо, що продаж об’єктів, які в нормативному полі бухгалтерського обліку бюджетних установ класифікуються як основні засоби, має здійснюватись через аукціони, біржі чи за конкурсом. Організаційні роботи до проведення зазначених заходів передбачають:

Усі підготовчі роботи має виконувати комісія зі списання матеріальних цінностей.

Нагадаймо, що списання необоротних активів як таких, що не придатні для подальшого використання, застарілі та зношені, здійснюється за дозволом відповідного органу чи керівника (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Порядок отримання УСТАНОВОЮ дозволу на списання необоротних активів ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛА ЇЇ АСИГНУВАННЯ

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Вартість необоротних активів, грн

Особа, яка дає дозвіл на списання

Вартість необоротних активів, грн

Особа, яка дає дозвіл на списання

До 5000

Керівник установи

До 2500

Керівник установи

Від 5000 до 10000

Установа вищого рівня

Від 2500 до 5000

Установа вищого рівня

Понад 10000

Центральний орган виконавчої влади або інший головний розпорядник коштів

Понад 5000

Місцева державна адміністрація

Якщо в результаті інвентаризації виявлено нестачу, винуватці якої відсутні, необоротні активи списуються в такому порядку:

До носіїв облікової інформації про вибуття необоротних активів належать:

До акту про списання основних засобів ф. 0З-3 (бюджет) вносять такі характеристики об’єкта:

У цьому акті наводиться також розрахунок результатів зі списання щодо відповідних витрат та отриманих цінностей.

Акт про списання автотранспортних засобів ф. 0З-4 (бюджет) має містити дані про таке:

Крім того, акт форми 0З-4 (бюджет) містить технічну характеристику агрегатів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа) та інформацію про оприбуткування деталей і вузлів.

Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф. 0З-5 (бюджет) складає комісія за такими характеристиками: інвентарний номер вибулого видання, автор і назва, кількість, ціна за одиницю, сума тощо.

Усі акти, складені у двох примірниках, підписують члени комісії, а після розгляду затверджує керівник установи.

Організація облікових номенклатур здійснюється за трансакціями:

Організація руху носіїв облікової інформації відбувається за загальною методикою, викладеною в розд. 3 (рис. 5.6).

Схема руху носіїв облікової інформації

Рис. 5.6. Схема руху носіїв облікової інформації за напрямком «Облік вибуття необоротних активів»

Контрольні питання