Розділи

загрузка...
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ; 3.1. Організація облікових номенклатур; Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

Основні терміни і поняття: облікова номенклатура; організація облікових номенклатур; реквізит; первинні документи; облікові реєстри; рух носіїв облікової інформації; організація руху носіїв облікової інформації; оперограма; документограма; графік руху носіїв облікової інформації; поточний і постійний архів; організація роботи архіву.

3.1. Організація облікових номенклатур

Облікова інформація має доволі складну структуру, а тому у спеціалізованій літературі пропонуються кілька варіантів її класифікації за різними істотними ознаками. Отже, з огляду на таку багатозначність облікова інформація, безперечно, потребує організації.

Як уже зазначалося в розд. 2, облікова інформація не є хаотичним потоком у межах облікової системи. Вона рухається і видозмінюється за встановленою схемою: «вхід до системи—система—вихід із системи». Якість цього руху та його швидкість залежать від того, наскільки ретельно виконано підготовчі роботи з упорядкування вхідної інформації, проектування раціонального проходження інформації через систему та групування інформації на виході із системи згідно з її споживачами.

Ідеться про інформацію стосовно об’єктів обліку, їхнього стану, форми та функціонування, руху і т. ін. Такі дані, подані у вигляді переліку, називають обліковою номенклатурою. Зрозуміло, що виконання поставлених щойно завдань можливе лише за умови певної організації сукупності облікових інформаційних даних, які стосуються господарських фактів і операцій, тобто організації облікових номенклатур.

Облікові номенклатури, формуючись під впливом господарської діяльності суб’єкта господарювання, характеризують об’єкти обліку. Тому для подальшого викладу є сенс пригадати із курсу «Бухгалтерський облік в бюджетних установах» склад головних об’єктів бухгалтерського обліку виконання кошторису. До них, зокрема, належать:

Зауважимо, що класифікація облікових номенклатур за об’єктами обліку є початком їх організації. Очевидно, що в установах, які впродовж певного часу здійснюють господарську діяльність, проблем з формулюванням такої класифікації не виникає. Новоствореним установам доцільно з метою відповідного групування облікових номенклатур скористатися інструктивними матеріалами стосовно порядку відбиття господарських операцій бюджетних установ і організацій у системі плану рахунків бухгалтерського обліку.

Наступний крок — характеристика та розробка облікових номенклатур за об’єктами обліку. Відповідно до цього визначається шлях руху та обробки інформації від входу в систему до виходу її із системи.

Згадаймо, що весь процес бухгалтерського обліку поділяється на три етапи: первинного, поточного та підсумкового обліку. Оскільки облікові інформаційні потоки проходять усі зазначені етапи, потрібно ідентифікувати облікові номенклатури для кожного з етапів. При цьому, щоб досягти повноти, а також конкретизувати адресність та призначення облікової інформації, варто окремо деталізувати кожний етап.

Етап первинного обліку

Суб’єкти  фінансово-господарських відносин  бюджетних  установ

Рис. 3.1. Суб’єкти фінансово-господарських відносин бюджетних установ

Водночас у разі отримання медикаментів у порядку гуманітарної допомоги виконуються такі завдання:

Етап поточного обліку

Етап підсумкового обліку

Таблиця 3.1

Організація облікових номенклатур за напрямком «Облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках»

№ з/п

Облікова номенклатура

Первинний облік

Складові характеристики

Причини виникнення факту

Документи, в яких фіксуються факти господарської діяльності

Завдання, в яких використовуються інформаційні дані

якісні

кількісні

1

Надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок плата за навчання у вищому навчальному закладі безготівковим перерахуванням

• Від кого • Кому • Дата • Номер рахунка • Підстави

• Сума

Укладання контракту на навчання студентів

Платіжне доручення; виписка з рахунка

Облік операцій з власними надходженнями; облік розрахунків з дебіторами

2

Внесено кошти, що надійшли як плата за навчання до каси вищого навчального закладу, на спеціальний реєстраційний рахунок установи

• Від кого • Кому • Дата • Номер рахунка • Підстави

• Сума

Укладання контракту на навчання

Квитанція об’яви на внесення готівки; виписка з рахунка; видатковий касовий ордер

Облік операцій з власними надходженнями; облік касових операцій

Закінчення табл. 3.1

№ з/п

Облікова номенклатура

Поточний облік

Облікові реєстри, в яких фіксуються дані первинного обліку

Реквізити облікових реєстрів

1

Надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок плата за навчання у вищому навчальному закладі безготівковим перерахуванням

Загальні реквізити МО

• Назва установи • Місяць та рік складання • Код за ДКУД

• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ • номер запису

Меморіальний ордер № 3

• Дата виписки органу Держказначейства (установи банку) • дебет субрахунка _____ • кредит субрахунка _____

• залишок на початок місяця • залишок на кінець місяця • сума оборотів за МО • усього

Меморіальний ордер № 4

КЕКВ • назва організації, установи, дата, номер документа • залишок на початок місяця за субрахунком 364 • дебет субрахунка 364, дата, номер документа, коррахунок — сума, інші записи

• кредит субрахунка 364, дата, номер документа, кор. субрахунок — сума, інші записи • залишок на кінець місяця за субрахунком 364 • сума оборотів за МО • усього

2

Внесено кошти, що надійшли як плата за навчання до каси вищого навчального закладу, на спеціальний реєстраційний рахунок установи

Меморіальний ордер № 1

• Дата звіту касира • дебет субрахунка _____ • кредит субрахунка _____ • усього

• залишок на кінець місяця • залишок на початок місяця • сума оборотів за МО

Меморіальний ордер № 3

• Дата виписки органу Держказначейства (установи банку) • дебет субрахунка _____ • кредит субрахунка _____

• залишок на початок місяця • залишок на кінець місяця • сума оборотів за МО • усього

 

 

Касова книга

• Номер документа • залишок на початок дня • від кого одержано або кому видано • номер коррахунка

• прибуток • видаток • разом за день • залишок на кінець дня • у т. ч. на зарплату

Картка аналітичного обліку готівкових операцій

• КФК вид спеціального фонду • КЕКВ • залишок на початок місяця

• надходження, видаток, залишок на кінець дня • усього

 

№ з/п

Облікова номенклатура

Підсумковий облік

Форми звітності, які містять інформацію щодо облікових номенклатур

Користувачі інформації

Завдання, в яких використовуються інформаційні дані

1

Надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок плата за навчання у вищому навчальному закладі безготівковим перерахуванням

ф. № 4-1 мд (мм); ф. № 4-1 кд (км); ф. № 4; Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами; ф. № 7 мд (мм); ф. № 7 кд (км), ф. № 7; Звіт про заборгованість бюджетних установ

Міністерство освіти і науки; управління Державного казначейства України; головний бухгалтер установи; керівник установи (ректор ВНЗ)

Контроль за виконанням кошторису установи в частині спеціального фонду; планування заходів та видатків спеціального фонду установи на майбутній рік

2

Внесено кошти, що надійшли як плата за навчання до каси вищого навчального закладу, на спеціальний реєстраційний рахунок установи

ф. № 4-1 мд (мм); ф. № 4-1 кд (км); ф. № 4

Міністерство освіти і науки; управління Державного казначейства України; головний бухгалтер установи; керівник установи (ректор ВНЗ)

Контроль за виконанням кошторису установи в частині спеціального фонду; планування заходів та видатків спеціального фонду установи на майбутній рік

Організація облікових номенклатур реалізується за допомогою такого графічного методичного прийому, як таблиця (табл. 3.1). Зауважимо, що організація облікових номенклатур зводиться, по суті, до ідентифікації певних інформаційних полів щодо відповідних носіїв інформації. Це пояснюється тим, що інформація фінансово-господарської сфери набуває статусу об’єкта, а отже, і юридичної сили із занесенням її у відповідний носій. Тому організація облікових номенклатур є основою організації носіїв інформації.