Розділи

загрузка...
ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ (ЦЕСІЇ); Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

ДОГОВІР ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ (ЦЕСІЇ)

м._ «_»_ 200_ р.

(надалі іменується «Цедент») в особі _ , що діє на підставі _ , з однієї сторони,

та _ (надалі іменується «Цесіонарій») в особі _ , що діє на підставі _ ,

з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»), керуючись статтями 512 — 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги (цесії) (надалі іменується «Договір») про таке.

1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент відступає Цесіонарієві, а Цесіонарій

набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає кредитором за Договором поставки N

від «_»_ 200_ р. між Цедентом і_ (надалі іменується «Боржник»).

2. За відступлення права вимоги Цесіонарій сплачує Цедентові плату в розмірі_грн_коп.,

яка підлягає сплаті протягом трьох банківських днів від дня підписання цього Договору.

3. За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання таких обов'язків:

а) сплати боржником коштів, належних продавцю в сумі_грн_коп.;

б) _

До Цесіонарія переходить зазначене вище право вимоги Цедента в обсязі та на умовах, що існували на момент_ .

4. Право вимоги, що відступається Цесіонарієві, засвідчується договором, зазначеним у пункті 1 цього Договору, накладними від_№_.

5. Копії документів, визначених у п. 4 цього Договору, та документована інформація, яка є важливою для здійснення права вимоги, що відступається за цим Договором, передаються Цедентом Це-сіонарію у момент підписання Сторонами цього Договору і є його невід'ємною частиною.

6. Порядок та умови розрахунків між Сторонами за відступлення права вимоги визначаються у додатку до цього Договору.

7. До Цесіонарія переходять усі права, які забезпечують виконання обов'язків Боржника.

8. Цесіонарій повідомлений про будь-які можливі заперечення, які може висувати проти його вимог Боржник, а також про зміст листування і переговорів між Цедентом і Боржником.

9. Цедент зобов'язаний письмово повідомити Боржника про відступлення права вимоги протягом _календарних днів з дня набрання чинності цим Договором.

10. Цедент відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданого за цим Договором права вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку.

11. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 12 цього Договору, та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

14. Після набрання чинності цим Договором усі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

15. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

16. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

17. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

Юридичні адреси та реквізити сторін

Цедент:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Цесіонарій

Поштова адреса та індекс Телефон/факс _____

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Цедент_ Цесіонарій

м. п. м. п.