Розділи

загрузка...
ДОГОВІР ПОРУКИ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

ДОГОВІР ПОРУКИ

м._ «_»_200_р.

Сторони:

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі_, що діє на підставі _ , з однієї сторони, та Кредитор___

(повна назва юридично» чи ПІБ фізичної особи)

в особі_, що діє на підставі__,

з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання всіх зобов'язань__

_(далі — Боржник), що виникли з Договору №_від «_»_200_р. (далі — Основний Договір), який був укладений між Кредитором та Боржником.

2. Зобов'язання, що забезпечується порукою

2.1. Відповідно до п._Основного Договору предметом Основного Договору є _

2.2. Строк виконання зобов'язання за Основним Договором становить _.__.

3. Обсяг відповідальності Поручителя

3.1. Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором за належне виконання Боржником забезпеченого зобов'язання. Розмір відповідальності Поручителя не перевищує розміру забезпеченого зобов'язання, зазначеного в п. 4 цього Договору.

3.2. Поручитель цією порукою забезпечує виконання зобов'язання за Основним Договором у повному обсязі.

4. Розмір поруки

4.1. Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов'язання Боржником, згідно з

Основним Договором, у сумі, що дорівнює_грн, а також за відшкодування Кредитору

збитків та сплату неустойки.

4.2. Послуга поручительства за цим Договором є безоплатною.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Обов'язки Поручителя:

5.1.1. При порушенні Боржником зобов'язання перед Кредитором за Основним Договором виконати за Боржника зобов'язання у_денний строк з дня отримання вимоги від Кредитора.

5.1.2. У разі одержання вимоги Кредитора повідомити про це Боржника.

5.2. Обов'язки Кредитора:

5.2.1. Після виконання Поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, передати йому документи, які підтверджують зобов'язання Боржника, та підписати з Поручителем договір про відступлення права вимоги до Боржника на користь Поручителя у_денний строк.

5.3. Права Поручителя:

5.3.1. Після виконання зобов'язання Боржника за Основним Договором до Поручителя, який виконав таке зобов'язання, переходять усі права Кредитора за Основним Договором.

5.3.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного Договору були внесені зміни без письмової згоди на це Поручителя.

5.4. Права Кредитора:

5.4.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов'язань за Основним Договором має право у_денний строк звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких зобов'язань.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. За порушення строків, зазначених у підпунктах 5.1.1 та 5.2.1, винна Сторона сплачує іншій

Стороні штраф у розмірі__грн та пеню в розмірі_% від розміру поруки за кожен день прострочення.

6.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше_календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Основного Договору, крім випадків, визначених у ст. 559 Цивільного кодексу України.

7.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

7.3. Усі спори, пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

7.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Поручитель: Кредитор:

Поштова адреса та індекс__ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс___ Телефон/факс _

Поточний рахунок__ Поточний рахунок ,_

ЄДРПОУ ___ ЄДРПОУ _

Поручитель___ Кредитор

М. П.

М. П.