Розділи

загрузка...
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ; Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

м._, ___ «_»_200_р.

Дарувальник: _,_

(вказати найменування сторони)

в особі

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

(вказати: статут, довіреність, положення тощо)

з однієї сторони, та Обдарований: _

(вказати найменування сторони)

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі___ , з іншої сторони,

(вказати: статут, довіреність, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір дарування (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваному таке майно:_

(вказати річ, її ознаки, характеристики)

(надалі іменується «майно»).

2. Дарувальник гарантує, що майно належить йому на праві приватної власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

3. Право приватної власності на майно у Дарувальника виникло на підставі___,

що підтверджується____________________; .

4. Право приватної власності Дарувальника на майно підтверджується

5. Вартість майна Сторони визначають у сумі_(_) грн.

6. Дарувальник зобов'язаний передати Обдарованому предмет дарування у строк_

з моменту

7. Передача предмета дарування здійснюється наступним чином____

8. Право власності на предмет дарування переходить від Дарувальника до Обдарованого в момент _ .

9. Усі витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, несе__.

10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Цей Договір складений українською мовою, на__сторінках у_примірниках, кожний з яких

має однакову юридичну силу.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Дарувальник: Обдарований:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс__

Телефон/факс_ Телефон/факс_____

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ __

Дарувальник__ Обдарований

М. П.

М. П.