Розділи

загрузка...
5.4. Облік вибуття необоротних активів; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

5.4. Облік вибуття необоротних активів

Кінцевою стадією руху необоротних активів є їх вибуття. Вибуття, яке супроводжується списанням з балансу установи зазначених об’єктів обліку, здійснюється через фізичне й моральне зношення, нестачі, виявлені під час інвентаризації, а також пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха. Подальші дії щодо необоротних активів — продаж, безоплатна передача чи ліквідація — визначає створена наказом керівника установи комісія, що постійно діє протягом року. До її складу входять:

Проведення огляду передбачає ретельне вивчення технічної документації (технічних паспортів, поверхових планів, відомостей дефектів тощо), даних бухгалтерського обліку та реального стану об’єкта необоротних активів. Рішення про можливість або неможливість відновлення та подальшого використання об’єкта прий- мається на підставі проведеного огляду з урахуванням фінансово-планових показників діяльності установи, ступеня потрібності об’єкта, економічної доцільності здійснення зазначених кроків. Установлюючи конкретні причини списання, члени комісії визначають, який із факторів спричинив вибуття об’єкта: моральний або фізичний знос, порушення норм експлуатації, аварія, реконструкція тощо. Важливим моментом у роботі комісії є встановлення осіб, винних у передчасному вибутті об’єктів необоротних активів, оскільки відповідно до чинного законодавства саме вони мають нести відповідальність, зокрема у вигляді грошового відшкодування, щодо об’єктів даного виду матеріальних цінностей установи. Механізм відшкодування сум збитків регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Якщо встановлено реальну відсутність винних осіб, комісія розробляє заходи для запобігання втратам майна в майбутньому.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних активів полягає у внесенні пропозицій з їх продажу, передачі чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється виключно через аукціони та біржі згідно з Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 № 1996.

Безоплатна передача необоротних активів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності»в такому порядку:

1) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, — у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів);

2) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету;

3) з балансів та на баланси установ, що належать до сфери управління одного й того самого центрального органу вико- навчої влади, — на підставі рішення головного розпорядника коштів;

4) з балансів та на баланси центральних органів виконавчої влади — з дозволу Кабінету Міністрів України.

Ліквідації підлягають виключно ті з об’єктів необоротних активів, що підлягають списанню, які неможливо реалізувати чи передати іншій установі. Зазначимо, що обладнання, яке підлягає розбору та демонтажу через непридатність, факт якої встановлено комісією в оформленому відповідним чином акті, передається для проведення таких робіт під наглядом комісії. При цьому всі деталі, вузли й агрегати, придатні до використання, мають бути оприбутковані установою, а інші — передані установам, на які покладено функції зі збору кожного з видів сировини. Дорогоцінні метали й каміння, що належать до складу деталей і вузлів, після їх вилучення з об’єкта мають бути передані до спеціальних підприємств, які відповідно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 № 54, виконують їх прийняття і переробку.

За наявності відомчих або централізованих пунктів, що складають і демонтують техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, об’єкти здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одночасного оприбуткування цінних деталей, а також передавати, списувати й продавати техніку, апаратуру та інші необоротні активи за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за відкиданням витрат на їх вилучення.

Кошти, отримані установою від продажу необоротних активів (крім будівель і споруд), від здачі вузлів, деталей та інших частин, отриманих у результаті розбору й демонтажу об’єктів, залишаються в розпорядженні установи з правом їх використання для покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету.

Оцінюючи необоротні активи для продажу, комісія керується зазначеним щойно нормативним документом зі списання матеріальних цінностей з балансу установи, відповідно до якого:

За результатами обстеження об’єктів комісія складає Акт про списання основних засобі ф. № ОЗ-3 (бюджет) (табл. 5.10), Акт про списання автотранспортних засобів ф. № ОЗ-4 (бюджет) (табл. 5.11), Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф. № ОЗ-5 (бюджет) (табл. 5.12). В актах подається якісна, кількісна, вартісна характеристика об’єкта, а також деталізується інформація щодо вибуття об’єкта, стану основних частин вузлів, деталей, конструктивних елементів і обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

Якщо непридатність основних засобів є наслідком аварії, до акта додається копія акта про аварію, де пояснюються причини аварії та зазначаються винні особи.

Акти на списання основних засобів підписує керівник установи. Необоротні активи бюджетних установ списуються за первісною (відновлюваною) вартістю.

Зауважимо, що оскільки необоротні активи бюджетних установ за належністю є державною власністю, їх списання відбувається виключно з дозволу керівників різних рівнів управління. При цьому норми вартості списання необоротних активів безпосередньо залежать від ступеня розпорядника коштів та рівня державного фінансового забезпечення (місцевий бюджет, державний бюджет). Так, для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, установлено такі вартісні норми списання щодо необоротних активів:

Таблиця 5.10

ф. № ОЗ-3 (бюджет)

АКТ ПРО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання документа

23

25.05.03

Відділ

Дебет

Кредит

Сума

Знос

Інвентарний номер

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

Кафедра № 8

401

 

106

 

380

380

1063238

 

131

 

 

 

 

 

 

Комісія, призначена наказом від 20 травня 2003 р. № 182 на підставі здійснила огляд Машинки друкарської «Зоря-5»

(найменування об’єкта)

У результаті огляду комісія встановила щодо об’єкта:

1. Надійшов в установу: «16» листопада1985 р.

2. Кількість ремонтів 4 на суму дев’ятсот грн 00 коп. грн.

3. Маса об’єкта за паспортом 9 кг

4. Наявність дорогоцінних металів: немає

5. Технічний стан та причина списання: повне зношення вузлів і деталей

_____________________________________________________________________________________

Закінчення табл. 5.10

Код

 

Устаткування

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік

Вид

Код

9

10

11

12

 

 

1980

Листопад 1985

 

 

 

 

Висновок комісії:

Ремонт економічно недоцільний, об’єкт підлягає ліквідації

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Додаток: перелік документів, що додаються ______________________________________________________________

Голова комісії

_інженер_

(посада)

_________________

(підпис)

_Козлов В. Я._

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

_технік_

(посада)

_________________

(підпис)

_Шуран І. П._

(прізвище та ініціали)

 

_бухгалтер_

(посада)

_________________

(підпис)

_Лимарь К. П._

(прізвище та ініціали)

Зворотний бік типової форми № ОЗ-3 (бюджет)

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА

Витрати зі списання

Надійшло від списання

Найменування документа

Статті

Сума

Найменування документа

Вид цінностей

Кількість (маса)

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Накладна № 213

Металобрухт

9 кг

1—50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат списання:Машинка друкарська «Зоря-5» розібрана, металобрухт масою 9 кг здано на склад № 12

У картці №28 вибуття основних засобів відмічено «10» червня 2003 р.

Головний бухгалтер

_________________

(підпис)

Комірна В. П.

(прізвище та ініціали)

Таблиця 5.11

ф. № ОЗ-4 (бюджет)

АКТ ПРО СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Відділ

Дебет

Кредит