Розділи

загрузка...
3.2. Облік касових операцій; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

3.2. Облік касових операцій

Усі бюджетні установи для здійснення своєї діяльності та планомірної організації грошового обігу зберігають свої грошові кошти на рахунках у банку. Рух грошових коштів, який відбувається у процесі діяльності, може здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі. Операції, які пов’язані з прийманням і видачею готівкових коштів під час здійснення розрахунків через касу установи (виплата заробітної плати, стипендій, різних видів соціальної допомоги, авансів на відрядження, господарських та інших витрат) і відображаються в касовій книзі, називаються касовими(рис. 3.5).

Облік касових операцій у бюджетних установах здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України від 19.02.2001 № 72 зі змінами й доповненнями від 01.08.2001 № 311 та від 16.10.2001 № 432 і від 4.12.2001 № 495.

Зазначене Положення регламентує порядок організації готівкових розрахунків та оформлення касових операцій, норми й терміни зберігання готівки в касі, ведення касової книги та обов’язки касира, а також визначає контроль і законність проведення касових операцій.

Розмір суми грошових коштів у касі на кінець робочого дня лімітований.

Відповідно до Постанови Національного банку України від 23.07.2002 № 259 «Про зміни до інструкції про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України» ліміт залишку готівки в касі, порядок та строки здавання готівкової виручки щодо бюджетних установ установлюють органи Державного казначейства, в яких вони обслуговуються, під час відкрит- тя реєстраційних рахунків відповідно до поданих заявок-розрахунків (табл. 3.3). Ліміт каси протягом року може бути змінений органом Державного казначейства в разі письмового звернення установи. Державному казначейству, його територіальним органам, підприємствам, установам та організаціям, що їх вони обслуговують, а також іншим бюджетним установам, які відповідно до Бюджетного кодексу України фінансуються з державного і/або місцевого бюджетів, ліміт каси установою банку не встановлюється. Державне казначейство самостійно визначає потребу та порядок установлення такого ліміту.

Схема наявності та руху грошових коштів у касі бюджетної установи

Рис. 3.5. Схема наявності та руху грошових коштів у касі бюджетної установи

Таблиця 3.3

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКІВ ГОТІВКИ В КАСІ, ПОРЯДКУ І СТРОКІВ ЗДАЧІ КАСОВОЇ ВИРУЧКИ (НАДХОДЖЕНЬ) НА 2002 РІК

Найменування установи, організації:Сімферопольський технікум харчових технологій

Форма власності загальнодержавна

Найменування установи банку:Управління Державного казначейства м. Сімферополь

1. Касові обороти грн.

Найменування показників

Код

Фактично за три місяці, що передують поданню заявки-розрахунку до банку

1

2

3

1. Касова виручка (надходження) — усього

 

60 000

2. Середньоденна виручка (надходження) (сума за рядком 1, поділена на кількість робочих днів підприємства за останніх 3 місяці)

 

952

3. Виплачено готівкою на різноманітні потреби, крім заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, премій, стипендій

 

500

4. Середньоденні згідно з кількістю робочих днів підприємства за останні 3 місяці, витрати готівкою на різноманітні потреби, крім заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, премій, стипендій

 

8

2. Ліміт каси, порядок і строки здачі виручки (надходжень)

Найменування показників

Код

Планується підприємством

Затверджено банком

1

2

3

4

1. Ліміт залишку готівки

 

1000

1000

2. Порядок здачі виручки (надходжень)

 

Самоносом

Самоносом

3. Строки здавання виручки (надходжень)

 

щодня

щодня

Керівник підприємства Керівник установи банку

Головний бухгалтер «___» __________ 200 __ р.

«__» ________ 200 _ р.

М. П. М. П.

Понад установлені ліміти в касі установи можуть зберігатися гроші на виплату заробітної плати, стипендій, допомоги з тим- часової непрацездатності лише протягом трьох робочих днів. Після цього готівка здається в банк.

Для своєчасного отримання готівки в установах банків органи Державного казначейства України готують касові заявки на отримання готівки. Касову заявку бюджетні установи й організації подають до органів Державного казначейства за 55 днів до початку планованого кварталу, де вона звіряється з кошторисом доходів і видатків установ та узагальнюється. Зведені касові заявки передаються до установ уповноважених банків не пізніш як за 45 днів до початку кварталу.

Приймання грошей до каси, їх видачу, ведення касової книги в установах та організаціях здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих ним грошових коштів та інших цінностей.

Касир — це матеріально відповідальна особа, на яку покладено повну матеріальну відповідальність за функції щодо видачі, приймання, зберігання готівки та складання касового звіту. Касирові забороняється передовіряти виконання своїх обов’язків іншим особам. Якщо постає потреба тимчасово замінити касира, виконання його функціональних обов’язків за письмовим наказом керівника покладається на іншого працівника, з яким також укладається договір на повну матеріальну відповідальність.

Цінності, що перебувають під звітом касира, передаються тимчасово призначеному касирові у присутності керівника та головного бухгалтера або у присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перерахування та передання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

В установах і централізованих бухгалтеріях, де за штатним розписом не передбачено посади касира або які мають відокремлені підрозділи, виконання його обов’язків відповідно до письмового розпорядження керівника може покладатися на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір на повну матеріальну відповідальність.

Якщо установа має багато підрозділів, виплату заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності за письмовим наказом керівника може замість касира здійснювати інша особа, з якою також укладається письмовий договір про повну матеріальну відповідальність.

Готівку до каси з реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства касир отримує за грошовими іменними чеками.

Порядок виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам регулюється Наказом Державного казначейства України від 10.08.2001 № 140 «Про затвердження порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи».

Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендій, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, бюджетні установи та організації подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки (табл. 3.4) та платіжне доручення на перерахування готівкових коштів.

Таблиця 3.4

Додаток 29

до порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи

Заява на видачу готівки

Закінчення табл. 3.4

(заповнюється під час отримання заробітної плати)

№ з/п

Нараховано за місяць

Утримано

Виплачено в міжрозрахунковий період

Сума до виплати

Показник

Сума

Усього

прибутковий податок

до Пенсійного фонду України

до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

профспілкові внески

Інші утримання

1

Заробітної плати

164 639,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Грош. утримання

 

54 357,87

27 439,88

20 213,00

2324,99

3080,00

1300,00

 

 

11 0281,45

3

Заробітної плати працюючим інвалідам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) мат. допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) лікарняних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі страхове відшкодування за лікарняними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) відпускних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) депоненти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

№ з/п

Сума нарахованої заробітної плати

До Пенсійного фонду України

До Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

До Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Інші нарахування

1

164 639,62

29 329,72

12 867,00

1443,17

1226,00

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах.

_____________________________________________________________________________________

(прізвище і підпис відповідальної особи розпорядника бюджетних коштів)

Керівник установи _____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ____________________