Розділи

загрузка...
2.6.4. Облік зобов’язань; Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.

2.6.4. Облік зобов’язань

У бюджетних установах специфічними об’єктами обліку є зобов’язання та фінансові зобов’язання. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету регламентується Порядком обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 з подальшими змінами (Наказ Державного казначейства України від 12.10.2001 № 180).

Відповідно до цих нормативних документів зобов’язання — це відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає з договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити належну суму виконавцеві за умов реалізації цих договорів.

Фінансові зобов’язання — це зобов’язання розпорядника коштів бюджету сплатити кошти за надані товари (послуги) чи інші ідентичні операції, що виникають як наслідок виконання договорів (угод, замовлень) або відповідно до первинних фінансових документів, тобто кредиторська заборгованість і/або попередня та авансова оплата.

Бюджетні установи — розпорядники коштів мають право брати зобов’язання:

Облік зобов’язань є, по суті, методом попереднього й поточного контролю за виконанням кошторису та ведеться розпорядниками коштів і органами Державного казначейства.

Останні ведуть облік зобов’язань і фінансових зобов’язань розпорядників коштів на рахунках позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Бюджетні установи ведуть облік зобов’язань у книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань (табл. 2.19). Книга є регістром оперативного обліку та призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами в будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов’язань бюджетним асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи згідно з КЕКВ. Для кожного коду функціональної класифікації відводяться окремі сторінки. Книга ведеться окремо за загальним і спеціальним фондом. У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетна установа повинна буде сплатити кошти за отримані послуги чи матеріальні цінності. Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних призначень за кодами функціональної та економічної класифікації, у межах яких установа надалі може приймати зобов’язання. Якщо за якимись угодами прийняті в поточному році зобов’язання не були повністю оплачені, вони переносяться до книги на наступний рік.

Фінансові зобов’язання обліковуються розпорядниками коштів бюджету як кредиторська заборгованість чи реєструються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку як попередня й авансова оплата, тобто ведеться аналітичний облік кредиторсько-дебіторської заборгованості.

З метою реєстрації зобов’язань в органах Державного казначейства, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків, розпорядники коштів складають на паперових (елек- тронних) носіях Реєстр зобов’язань розпорядників коштів бюджету (табл. 2.21) і Реєстр фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету (табл. 2.20). До зазначених реєстрів додаються первинні документи або їх копії (засвідчені в установленому порядку) про взяття зобов’язання чи фінансового зобов’язання. Окремі фінансові зобов’язання, наприклад заробітна плата, нарахування на заробітну плату, видатки за відрядженнями, стипендії, різні види допомоги чи попередня проплата оформляються Довідкою про суми фінансових зобов’язань(табл. 2.22). Органи Державного казначейства звіряють подані розпорядником реєстри зобов’язань та підтверджувальні документи на предмет відповідності даних, включених до реєстрів, та перевіряють наявність залишків невикористаних асигнувань за відповідними кодами функціональної та економічної класифікації видатків.

Таблиця 2.19

Київський юридичний університет

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства України

 

від 06.10.2000 № 100

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

КНИГА ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА 2002 р.

 

Зразок 2-ї та 4-ї сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

(код функціональної класифікації)

 

Показники

Разом

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

 

1000

1100

1110

 

 

 

 

 

Затверджено кошторисом на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни, внесені до кошторису

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дата

Підстава

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 3-ї та 5-ї сторінок книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва установи)

Прийнято зобов’язань

Дата

Номер документа

Найменування підприємства, установи, організації та іншої юридичної особи, за якою прийнято зобов’язання

Предмет зобов’язання (найменування матеріальних цінностей, перелік послуг тощо)

Сума —усього

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1000

1100

1110

1133

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26.09.2002

1620

Фабрика «Зоря»

спецодяг

11200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11200

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&