Розділи

загрузка...
ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

ДОДАТОК. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291

*1: {Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185.}

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

 

109

Інші основні засоби

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

 

 

 

114

Природні ресурси

 

 

 

115

Інвентарна тара

 

 

 

116

Предмети прокату

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

 

 

122

Права користування майном

 

 

 

123

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

124

Права на об’єкти промислової власності

 

 

 

125

Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

126

Гудвіл

 

 

 

127

Інші матеріальні активи

 

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

13

Знос необоротних коштів

131

Знос основних засобів

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

 

 

142

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

 

 

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

 

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

 

 

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

 

 

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

 

 

155

Формування основного стада

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

 

 

162

Довгострокові векселі одержані

 

 

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

19

Негативний гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Клас 2. запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

 

 

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

 

 

203

Паливо

 

 

204

Тара й тарні матеріали

 

 

205

Будівельні матеріали

 

 

206

Матеріали, передані в переробку

 

 

207

Запасні частини

 

 

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

 

 

209

Інші матеріали

Продовження додатка

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосу- вання

Код

Назва

Код

Назва

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

 

 

212

Тварини на відгодівлі

 

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріаль-ного виробництва

<