Розділи

загрузка...
Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності і вибуття матеріалів на підприємствах; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.5. Методика оцінювання та облік наявності і вибуття матеріалів на підприємствах

а) Загальне положення

З трьох методів побудови обліку наявності виробничих запасів матеріалів — паралельно-карткового, оборотних відомостей і оперативно-бухгалтерського — найпоширенішим (включаючи й умови використання ЕОМ) є останній, тобто оперативно-бухгалтерський. Суть цього методу полягає в тому, що кількісно-ціновий облік провадиться на складах, а вартісний облік матеріальних цінностей — у бухгалтерії, в розрізі синтетичних рахунків — cубрахунків, груп, підгруп і матеріально відповідальних осіб.

Взаємозв’язок між складським і бухгалтерським обліком здійснюється за допомогою книги залишків або відомості. Вихідним моментом побудови обліку матеріалів оперативно-бухгалтерським методом є номенклатура.

На складах облік наявності та руху матеріалів здійснюється за картковою системою. На кожне найменування, тип, гатунок, розмір (тобто на кожний номенклатурний номер) відкривають окрему картку типової форми № М-17. Усі картки складського обліку до видачі їх зі складу реєструють у бухгалтерії в особливому реєстрі і видають матеріально відповідальним особам під розписку. Замість карток можуть застосовуватися книги гатункового обліку, пронумеровані і завірені підписами.

б) Методика оцінювання вибуття запасів

При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті оцінка їх може здійснюватися за одним з таких методів (П(С)БО 9):

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

П(с)БО 9 визначено, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, повинен застосовуватися тільки один із наведених методів.

Запаси, які відпускаються на виробництво або надання послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

Оцінювання за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Оцінювання запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів.

Оцінювання запасів за методом ЛІФО базується на при- пущенні, що запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство (зарахуван- ню у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж або вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю перших за часом одержання за- пасів.

Оцінювання за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регулярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися.

Підприємство має право вибрати один із варіантів методу оцінювання та обрати одну із систем списування: постійну (perpetual) або періодичну (periodical).

Розбіжності у двох системах списування — постійна або періодична — полягає у послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як визначення кредитового обороту та залишків на кінець періоду.

Якщо підприємство застосовує систему періодичного списування, то діє за такою формулою:

система періодичного списування

Якщо підприємство обрало систему постійного списування, то воно має діяти за такою формулою:

система постійного списування

Розглянемо наведене на прикладах.

Для полегшення розуміння прикладів та скорочення техніки записів приймемо за основу для усіх варіантів єдиний ва- ріант надходження матеріальних цінностей, який наведено у табл. Б.3.5.2.

Таблиця Б.3.5.2

Вихідні дані про надходження та рух матеріальних запасів

Дата

Надходження

Вибуття

Залишок

Кількість

Ціна

Вартість

Кількість

Ціна

Вар- тість

Кіль- кість

Ціна

Вар- тість

Залишок на 01.01.2000

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

100

3

300

03.01.2000

60

8

480

 

 

 

160

 

 

06.01.2000

 

 

 

50

 

 

110

 

 

12.01.2000

200

9

1800

 

 

 

310

 

 

18.01.2000

 

 

 

220

 

 

90

 

 

20.01.2000

100

10

1000

 

 

 

190

 

 

25.01.2000

 

 

 

80

 

 

110

 

 

Вартість вибуття за покупними цінами

 

 

 

 

 

?

 

 

 

Вартість залишків на складі

 

 

 

 

 

 

 

 

?

1. Система постійного списування

а) Методика обліку за ідентифікованою собівартістю

Метод обліку за ідентифікацією собівартості запасів передбачає використання запасу (або його продажу) здійснювати за собівартістю придбання кожного випадку, що унаочнює таблиця Б.3.5.3.

Таблиця Б.3.5.3

Передано на виробництво

Вибуло

дата

кількість

у тому числі

06.01.2000

50

40 штук із числа залишків на 01.01.2000 10 штук із партії, купленої 03.01.2000

18.01.2000

220

20 штук із числа залишків на 01.01.2000 40 штук із партії, купленої 03.01.2000 160 штук із партії, купленої 12.01.2000

25.01.2000

80

20 штук із числа залишків на 01.01.2000 5 штук із партії, купленої 03.01.2000 10 штук із партії, купленої 12.01.2000 45 штук із партії, купленої 20.01.2000

Метод ідентифікованої собівартості у системі постійного списування буде мати такий вигляд, як на табл. Б.3.5.4.

Таблиця Б.3.5.4

Визначення вартості вит

Дата

Надходження

Вибуття

Залишок

Кількість

Ціна

Сума

Кількість

Ціна

Сума

Кількість

Ціна

Сума

Залишок на 01.01.2000

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

100

3

300

03.01.2000

60

8

480

 

 

 

100

3

300

 

 

 

 

 

 

 

60

8

480

06.01.2000

 

 

 

40

3

120

60

3

180

 

 

 

 

10

8

80

50

8

400

12.01.2000

200

9

1800

 

 

 

60

3

180

 

 

 

 

 

 

 

50

8

400

 

 

 

 

 

 

 

200

9

1800

18.01.2000

 

 

 

20

3

60

40

3

120

 

 

 

 

40

8

320

10

8

80

 

 

 

 

160

9

1440

40

9

360

20.01.2000

100

10

1000

 

 

 

40

3

120

 

 

 

 

 

 

 

10

8

80

 

 

 

 

 

 

 

40

9

360