Розділи

загрузка...
Б.3.5.Облік запасів діяльності; Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.5.Облік запасів діяльності

Б.3.5.1. Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів

Підприємницька діяльність можлива різних видів: виробнича, комерційна або грошово-кредитна. Згідно з цим запаси діяльності такі: у першому випадку — різні речовини та сили природи: сировина, матеріали (основні, допоміжні паливні, мастильні тощо), у другому — готова продукція виробничої сфери (сільськогосподарська, промислова, будівельна тощо), яка купується комерційними підприємствами з метою продажу, у третьому — гроші, грошові документи тощо.

У кожній сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо визначеною методологією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою методику обліку, їх потрібно розглядати окремо один від одного, тобто — виробничі, комерційні або грошово-кредитні.

Економіко-правову сутність запасів діяльності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Відповідно до положення запасами є активи, які:

У бухгалтерському обліку запаси поділяють:

а) у виробничій сфері на:

У сільському господарстві виділяють в окрему групу:

б) у комерційній сфері

в) в усіх сферах діяльності в окрему групу виділяють

Як видно із наведеного вище, запаси можуть знаходитись у різній формі: виробничі запаси, тварини на відгодівлі та вирощуванні, на складах, у процесі виробництва (незавершене вироб- ництво), у формі готової продукції, напівфабрикатів тощо. Тому у кожній сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо визначеною методологією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою методику обліку, їх потрібно розглядати окремо один від одного, тобто — виробничі, комерційні або грошово-кредитні та за різними формами:

Одиниця обліку та оцінювання запасів

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування, вид, тип, гатунок, одиниця виміру, кількість, якість або однорідна група (вид).

Придбанні, отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх історична собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

а) суми, що сплачуються згідно з договором (продавцю) постачальнику;

б) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв’язку з пошуком і придбанням запасів;

в) суми ввізного мита;

г) суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

µ) затрати на заготівля, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників;

д) інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів.

Відповідно до П(С)БО 9 первинною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку — 16 «Витрати».

Первинною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первинною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість.

Первинна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

У тих випадках, коли балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первинна вартість запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів, чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну.

Разом з тим, відповідно до П(с)БО 9, не включаються до первинної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були встановлені або здійснені:

понаднормові втрати і нестачі запасів;

проценти за користування позиками;

витрати на збут;

загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первинна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених Положенням (стандартом) № 9.