Розділи

загрузка...
Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3.3.7. Облік операцій з іноземною валютою

Загальні поняття. Операції з іноземною валютою — це операції, що здійснюються в іншій валюті порівняно з тією, в якій ведуть бухгалтерський фінансовий облік та складають бухгалтерську звітність. Такі операції пов’язані з експортом або імпортом товарів, інвестиціями, одержанням або виплатою дивідендів, відрядженнями за кордон тощо.

Для узагальнення бухгалтерської інформації та складання звіту постає потреба переведення операцій в іноземній валюті у валюту українську. З цією метою використовують так званий курс дня.

Курс дня — це ціна валюти іншої країни, виражена у валюті України на момент здійснення господарської операції (укладання угоди, переказ грошей, передача товарів тощо). Iнформацію про валютні курси публікує Національний банк України.

Згідно зі стандартом бухгалтерського обліку і звітності в Україні, курсові різниці за операціями в іноземних валютах визначаються як різниці між оцінкою валютних активів та пасивів на дату реєстрації їх в бухгалтерському обліку і на дату фактичного здійснення розрахунку (надходження або сплати коштів) за курсом національного банку і відображаються у прибутках та збитках окремо.

Згідно із законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» до іноземної валюти належать:

а) валюта готівкою, грошові знаки (банкноти; білети державної скарбниці, монети), які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу але такі, що підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) платіжні документи в грошових одиницях іноземної держави і міжнародних грошових одиницях;

в) кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних грошових одиницях і в діючій на території України валюті з вільною конвертацією, які перебувають на рахунках та у вкладах в банківсько-кредитних установах на території України, а також за її межами.

Облік курсових різниць. Бухгалтерський облік наявності та руху іноземної валюти ведеться на рахунку «Поточні рахунки в банку», аналітичний облік операцій на якому організується по кожному з відкритих у банках рахунків для зберігання коштів у іноземній валюті, а також на окремих субрахунках рахунка «Каса»: «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки з постачальниками», «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з різними дебіторами», «Розрахунки з різними кредиторами» і т. ін. Записи на наведених рахунках здійснюються на підставі відповідних документів (виписок банку, первинних розрахункових документів тощо), по яких одержані або сплачені суми в іноземній валюті.

На кожному з рахунків у аналітичному обліку має бути забезпечено облік кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між попереднім та поточним курсом (курсова різниця), визначену в українській валюті.

Курсову різницю в день операції при зміні курсу валюти відображають за дебетом або кредитом рахунків «Інші операційні доходи» або «Інші затрати операційної діяльності».