Розділи

загрузка...
Б.3. Облік активів; Б.3.1. Загальна побудова обліку активів; Б.3.1.1. Визначення активів; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.3. Облік активів

Б.3.1. Загальна побудова обліку активів

Б.3.1.1. Визначення активів

Активи підприємства — це майнові об’єкти, матеріальні або нематеріальні носії вартості, які отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити у майбутньому вигоду — дохід підприємству.

У світовій практиці найбільш розповсюдженим визначенням активів є наступне: активи — це ресурси, які отримані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (п. 4) — активи визначаються, як ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

Вищенаведене вимагає розуміння наступного. По-перше, що активи з’явилися внаслідок (в результаті) минулих подій. По-друге, що підприємство (власник) здійснює контроль над об’єктом, що належить до активів та управляє ним. І нарешті, що підприємство (власник) має надію (очікує) у майбутньому надходження на підприємство грошових коштів (або їх еквівалентів) від цих активів.

Разом з тим ресурс не визнається активом, якщо були здійснені такі затрати, за якими надходження майбутніх економічних вигод на підприємство після завершення поточного облікового періоду вважається малоймовірним.

Таким чином у балансі актив відображається тільки за умови, якщо:

• оцінка його може бути достовірно визначена;

• очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають цим умовам, включаються до складу затрат поточного (звітного) періоду (у звіті про фінансові результати) і не можуть бути відображені в балансі.

Актив, як економічний потенціал, може існувати у формі:

грошових коштів;

еквівалентів грошових коштів;

виробничих засобів (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів тощо);

незавершеного виробництва;

запасів готової продукції;

товарів;

фінансових інвестицій;

дебіторської заборгованості юридичних або фізичних осіб.

Кожен із цих активів сприяє надходженню економічних вигод на підприємство по-різному:

1. Придбані за гроші і для господарської діяльності активи забезпечать у майбутньому додаткове надходження грошових коштів на підприємство.

2. Фінансові інвестиції в акції, облігації, депозити тощо забезпечать надходження грошових коштів на підприємство у вигляді відсотків, дивідендів тощо.

3. Дебіторська заборгованість — це теж пряме надходження грошових коштів у майбутньому в результаті її погашення дебіторами або одержання грошей на банківський рахунок від здійснення факторингової операції.

4. Непряме надходження грошових коштів — може відбутися: шляхом отримання активів, погашенням зобов’язань, здійсненням негрошових, наприклад, бартерних операцій, сплатою дивідендів акціями, погашення зобов’язань матеріальними активами тощо.