Розділи

загрузка...
Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

Б.1.3. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку

На підставі загального визначення бухгалтерського фінансового обліку як упорядкованої та регламентованої інформаційної системи, що систематично відображує в часі (хроноло- гічно) та просторі (системно) стан та зміни стану всіх господарських фактів — явищ і процесів — майнового та економіко-правового порядку в межах господарюючих суб’єктів (суб’єктів господарювання) у грошовому виразі, фінансовий облік можна визначити так.

Бухгалтерський фінансовий облік — це такий бухгалтерський облік, в якому за рівних умов господарювання, що на- даються всім суб’єктам ринку, держава (муніципалітет) зако- нодавчо визначає єдині правила ведення згаданого обліку та за єдиними принципами визначає побудову й організацію оцінювання майнових об’єктів (ресурсів) та визначення пра- ва власності, методику обліку затрат і доходів, собівартості готової продукції (виробів, послуг та робіт) та порядок ви- значення фінансових результатів і складання фінансової звітності.

Фінансовий облік передбачає визначення результатів господарювання (прибутку, збитків), системи оподаткування та складання обов’язкової фінансової звітності.

У бухгалтерському фінансовому обліку на підставі теорії двоїстості — балансового методу доказовості та інших принципів побудови такого обліку відображаються стан і зміни стану як засобів господарювання (активів), так і правових відносин щодо засобів господарювання (пасивів).

Рух засобів господарювання (активів) та зміни права власності (пасивів) пов’язаний із затратами діяльності, дохо- дами від діяльності та визначенням фінансових результатів. Облік затрат, доходів та фінансових результатів — централь- ний момент у побудові бухгалтерської системи фінансового обліку.

Загальну двоїсту (балансову) структуру побудови бухгалтерського фінансового обліку унаочнює рис. Б.1.10.

Логічно-структурну модель побудови бухгалтерського фінансового обліку як процесу унаочнює рис. Б. 1.11.

Балансова інтерпретація побудови фінансового обліку

Рис. Б.1.10. Балансова інтерпретація побудови фінансового обліку

 

Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського  фінансового обліку на підприємстві

Рис. Б.1.11. Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві як процесу та системи доказів за період