Розділи

загрузка...
А.7.3.3. Структура балансу; Бухгалтерський облік - Сопко В.В.

А.7.3.3. Структура балансу

1. Поняття про статтю та розділ балансу.

Актив і пасив балансу поділяється на розділи та статті. Стаття балансу — показник, який характеризує визначений (певний) вид, засоби господарювання за функціональною ознакою (стаття активу) або право власника (джерела) господарських засобів (стаття пасиву).

Балансові статті групуються в розділи. Це полегшує огляд і аналіз балансу. Об’єднання балансових статей у розділи балансу підпорядковане певним принципам, насамперед фінансовим та аналітичним.

2. Оцінювання статей балансу.

Порядок оцінювання статей бухгалтерського балансу встановлюється законодавством країни. Найпоширеніший метод оцінювання окремих статей бухгалтерського балансу — за собівартістю господарства. Це дає змогу об’єктивно оцінити наявні господарські засоби та реально визначити результати господарської діяльності.

3. Побудова балансу.

Як було зазначено, балансові статті зводять у розділи. Групи та розділи балансу формуються за економічними ознаками, в основі яких лежить фінансова або аналітична ознака — функціональна роль господарських фактів, спосіб перенесення вартості на виготовлений продукт праці, швидкість обертання.

Групування засобів господарювання та правовласників (джерел) їх утворення за загальноекономічним змістом у прямому розумінні унаочнює табл. А.7.3.

Таблиця А.7.3

Баланс (принципова побудова за характером участі засобів у процесі виробництва)

Актив

Пасив

1. Засоби виробництва (діяльності)

2. Засоби обертання (обігу)

1. Власність засновників

2. Власність позичальників (зобов’язання)

Оптимальна кількість статей балансу визначається потребами управління, передусім вимогами прийняття управлінського рішення. Крім того, ця кількість передбачається вимогами контролю та аналізу з боку фінансових органів і кредитних установ (банків та інших кредиторів).

Форми бухгалтерського балансу господарства і методичні вказівки щодо його складання розробляє Міністерство фінансів України.

У діючій формі бухгалтерського балансу всі статті активу та пасиву згруповані за їх економічним змістом у розділи (форма А.7.1).

Форма А.7.1

Баланс (принципова побудова діючої системи)

Актив

Пасив

Розділ

Розділ

1. Необоротні активи

2. Оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

1. Власний капітал

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

3. Довгострокові зобов’язання

4. Поточні зобов’язання

5. Доходи майбутніх періодів

Баланс

Баланс

Охарактеризуємо розділи активу балансу.

У розд. 1 об’єднано статті активів, різних вкладень і т. ін. за характеристикою — необоротні.

У розд. 2 показують виробничі запаси — матеріали, паливо, тару, незавершене виробництво, товари, залишок готової продукції, засоби (кошти), які є в касі, на розрахунковому рахунку, інших рахунках банку, фінансові вкладення у цінні папери, заборгованість покупців, дебіторську заборгованість і т. ін. У розд. 3 відображають витрати майбутніх періодів.

Ці три розділи активу відповідають основній діяльності господарства. Спинимося тепер на розділах пасиву балансу.

У розд. 1 пасиву балансу показують статутний фонд (капітал), страховий фонд, прибутки та інші джерела, які належать господарству.

У розд. 2 — Забезпечення наступних витрат і платежів — показують забезпечення виплат персоналу, пільгове фінансування та інше забезпечення.

У розд. 3 відбивають кредити, одержані господарством під запаси й витрати (матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо) та довгострокові позики (на термін понад рік).

У розд. 4 показують переважно розрахунково-кредитні відносини господарства, зумовлені його основною діяльністю в межах року.

У розд. 5 наводять характеристику доходів майбутніх періодів.

Розглянута структура балансу дає змогу порівнювати сукупність засобів, за допомогою яких ведеться господарювання, з їх власниками, тобто джерелами, а також одержати характеристику ліквідності засобів та належності джерел за правом власності.

У балансі показують стан господарських засобів і джерел їх утворення, як правило, на дві дати: на початок і кінець кварталу, року чи місяця. Порівнюючи показники, виявляють зміни в складі засобів господарювання та їх власником джерел за цей період.

Зміст балансу окремих господарств неоднаковий. Відмінності між балансами зумовлені характером роботи кожного підприємства. Адже саме цей характер визначає склад, зміст і структуру засобів та спосіб формування джерел утворення цих засобів. Наприклад, баланс промислового підприємства відрізняється за своїм змістом від балансу торговельного підприємства. Якщо в балансі промислового підприємства переважна кількість засобів вкладається у виробничі ресурси — основні засоби, виробничі запаси (близько 50 — 70 %), то в балансі торговельного підприємства майже всі засоби перебувають у товарних запасах (близько 70—80%).

У балансах сільськогосподарських підприємств на перший план виступають такі статті балансу, як продукти сільськогосподарського виробництва, тварини, добрива тощо. За змістом і структурою балансу можна визначити, до якої сфери діяльності належить певне господарство.

4. Технічні форми балансу.

Розглянутий баланс за формою двосторонній, сальдовий. Водночас на практиці, а особливо у зв’язку зі застосуванням ЕОМ, поширилося складання балансів за різними технічними формами: одностороннього сальдового (форма А.7.1); одностороннього роздільного (форма А.7.2); одностороннього оборотного (форма А.7.3); двостороннього оборотного (форма А.7.4); шахового (форма А.7.5).

Застосування тієї чи іншої форми залежить від потреб господарства.

Форма А.7.1

Баланс (односторонній сальдовий)

Баланс (односторонній сальдовий)

№ З/П

Стаття і розділ

Актив

Пасив

Баланс

Форма А.7.2

Баланс

(односторонній роздільний)

Актив

Стаття

№ з/п

Стаття

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

Форма А.7.3

Баланс

(односторонній оборотний)

Стаття (рахунку)

Залишок

Оборот

Залишок

на____________

за____________

на___________

Актив

Пасив

Дебет

Кредит

Актив

Пасив

Баланс

Форма А.7.4

Баланс

(двосторонній оборотний)

________________за_____________ 200_ р.

Актив

Пасив

Назва

Залишок

Оборот за

Залишок

Назва

Залишок

Оборот за

Залишок

№ з/п

засобів

на________

д-т

к- т

на________

з/п

джерел

на_______

д-т

к-т

на_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

Баланс

Тут і далі використано скорочення: д-т — дебет; к-т — кредит.

Форма А.7.5

Шаховий баланс

Кредит

Дебет

Залишок на __ за дебетом

Основні засоби

Матеріали

Виробництво

Готова продукція

Каса

Розрахунковий

рахуной

Розрах

унки

оплати праці

Розрахунки з підзвітними особами

Розраху-

нки

з дебіторами

1.Залишок на_за дебетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основні засоби