Розділи

загрузка...
3. Підсумковий контроль; Управління витратами - Грещак М.Г.

3. Підсумковий контроль

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни «Управління витратами» має форму заліку.

Для студентів денної і вечірньої форм навчання підставою для підсумкового заліку є поточна успішність за результатами всіх форм контролю. Підсумкове оцінювання виконання поточних завдань, як уже зазначалося, здійснюється за 100-бальною шкалою з інтервалом оцінок у 5 балів.

Теоретична можливість набрати кількість балів, більшу за 100, є певним компенсатором випадкових втрат балів протягом семестру.

Підсумковий залік виставляється студентам, які одержали за виконання всіх видів завдань не менше 50 балів.

Студенти денної і вечірньої форм навчання, поточна успішність яких оцінено менше як у 50 балів, але не менш як у 25 балів (50 % мінімальної кількості), та студенти заочної форми навчання виконують письмове підсумкове залікове завдання. Таке завдання містить 10 запитань, у тому числі задачі з розділу 3 цього посібника. Виконання кожного завдання оцінюється за 10-бальною шкалою (0, 5, 10) згідно з критеріями, наведеними вище. Мінімальна кількість балів, необхідна для одержання заліку, — 50. При цьому для студентів денної і вечірньої форм навчання враховуються також бали, одержані за поточну успішність, якщо їх кількість не менша 25.

Студенти, поточну успішність яких оцінено менше як у 25 балів, заліку не отримують як такі, що не виконали обов’язкових завдань навчальної програми дисципліни. У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба та ін.), студент має право за дозволом декана скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття. Зміст і порядок такого контролю та оцінювання знань визначає викладач.

Приклади підсумкових залікових завдань