Розділи

загрузка...
2. Поточний контроль; Управління витратами - Грещак М.Г.

2. Поточний контроль

У процесі поточного контролю перевіряються: ступінь запам’ятовування та розуміння програмного матеріалу; набуття навичок конкретних розрахунків та обґрунтувань; уміння опрацьовувати, публічно і письмово викладати (представляти) певні питання дисципліни.

Поточний контроль здійснюється в двох формах:

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру контролюється й оцінюється за такими видами роботи: виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, відповіді на запитання викладача щодо їх суті; виконання домашніх завдань; експрес-тестування (протягом 10—15 хв.); підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах з проблем дисципліни.

Оцінювання зазначених видів роботи студента здійснюється за такою шкалою:

Оцінки за наведеною шкалою виставляються з інтервалом у 5 балів. Трибальне (0, 5, 10 балів) оцінювання виступів, розв’язання задач, відповідей на тести здійснюється за таким принципом: сутність питання розкрито менш як на 50 % — 0 балів; на 50—80 % — 5 балів; більш як на 80 % — 10 балів.

Матеріали для контролю систематичності та активності роботи студента за кожною темою містяться у розділі 3 цього посібника. Теми, за якими проводяться контроль виконання домашніх завдань та експрес-тестування, визначаються до початку семестру.

З огляду на кількість тем (7) й обсяг практичних занять (16 год.), сумарна оцінка за кожною темою не може перевищувати 10 балів.

Модульний контроль проводиться в формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни — модулями. Відповідно дисципліну «Управління витратами» поділено на два модулі:

I модуль — теми 1—4;

II модуль — теми 5—7.

Згідно із таким поділом проводяться дві контрольні роботи, тривалість кожної — одна астрономічна година (60 хв.). Написання контрольної роботи для студента є обов’язковим. Зміст контрольних робіт на кожний семестр визначається керівником дисципліни і викладачем, що проводить практичні заняття, спільно. Завдання для контрольних робіт комплектуються із запитань і задач з відповідних тем дисципліни (див. розділ 3 цього посібника).

Кожна з двох контрольних робіт оцінюється за 25-бальною шкалою (з інтервалом у 5 балів), максимальна кількість балів за дві контрольні роботи — 50.